UNIVERZITET U TUZLI

TEHNOLOŠKI FAKULTET

PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET

 

 

 

 

Zajednički doktorski  studij

 

STUDIJSKI PROGRAM „PRIMJENJENA  HEMIJA“

 

 

 

 

Tuzla, mart, 2014. godine

 

 

 

Naziv:            TEHNOLOŠKI FAKULTET 

Adresa:         Univerzitetska br.8

Telefon:        +387 35 320 740

Fax:               +387 35 320 741

Dekan:          Dr. sc. Amra Odobašić, vanr. prof.

Prodekani:   Dr. sc. Husejin Keran, vanr.prof.

Dr. sc. Zoran Iličković, vanr. prof.

Sekretar Fakulteta:Amra Salibegovic,dipl.pravnik

e-mail:           dekanat.tf @untz.ba

 

Naziv:            PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

Telefon:        +387 35 320 860

Fax:               +387 35 320  861

Dekan:          Dr. sc. Suad Kunosić, doc.

Prodekani:   Dr.sc. Smajo Sulejmanović, doc.

                        Dr.sc. Aldina Kesić, Izet Gazdić, doc.

Sekretar Fakulteta: Tatjana Brekalo, dipl.pravnik

e-mail:           Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Voditelj studija: dr.sc. Amra Odobašić,vanr.prof.

 

Zamjenik voditelja

studija: dr.sc. Majda Srabović,doc.

 

 

Sve obavijesti i pisane materijale kandidati mogu dobiti u studentskoj službi Tehnološkog fakulteta, Univerzitetska br. 8. (tel. 035/320-746) i Prirodno matematičkog fakulteta, (tel: 035/ 32-864).

 

Kontakt osobe:

Medina Bajrić – Šefica Studentske službe Tehnološkog fakulteta (tel. 035/320-746)

Amira Bajraktarević – Šefica Studentske službe Prirodno matematičkog fakulteta (tel: 035/ 32-864)

 

 

U V O D

 

1.1.      Razlozi za pokretanje studija

 

Približavanjem Bosne i Hercegovine evropskim integracijama proizvođači i ostali iz ovih oblasti biti će suočeni sa sve većom konkurencijom i novim izazovima po pitanju kvaliteta, sigurnosti pa i cijene proizvoda. Liberalizacijom svjetskog tržišta neminovno će doći do značajnih promjena, na što treba biti spremna domaća industrija.

 

Zbog svega toga je jako bitno imati stručnjake koji će biti u stanju pratiti trendove i osigurati proizvodnju kvalitetnih proizvoda, konkurentnih u svakom pogledu na sve zahtjevnijem tržištu.

Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli već 54 godine se školuju inženjeri hemijske tehnologije, prehrambene tehnologije i zaštite okoline. Tehnološki fakultet je prva je visokoškolska institucija u BiH koja je otvorila postdiplomski studij 1963. godine i to u oblasti elektrohemije. Prva doktorska disertacija na fakultetu je odbranjena 1962. godine. Nakon osnivanja Univerziteta u Tuzli fakultet djeluje u njegovom sastavu.

Na  Prirodno matematičkom fakultetu se već 15 godina školuju profesori Hemije, a uvođenjem novog studijskog programa –primjenjena hemija zadnjih 5 godina educiraju se bachelori primjenjene hemije. Prvi postdiplomski studij iz oblasti hemija organizovan je školske 2004/05., a jednogodišnji  postdiplomski studij je organiziran 2008/09 godine. II ciklus prema bolonjskom načinu studiranja organizovan je akademske 2009/2010.  Misija Tehnološkog i Prirodno matematičkog  fakulteta je obrazovna i naučno-istraživačka djelatnost, kao i unapređenje svih nivoa visokoškolskog i cijeloživotnog obrazovanja u oblastima hemijskog, prehrambenog inženjerstva, inženjerstva zaštite okoline i  hemije, koje će dati kompetentan i stručan kadar za potrebe obrazovnog sistema, kao i za potrebe hemijskih i srodnih privrednih organizacija.

Iako Tehnološki i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli u potpunosti raspolažu sa neophodnim kadrom za izvođenje nastave na doktorskom studiju, da bi se obezbijedio uslov otvorenosti institucije i mogućnosti transfera kvalitetnijih naučnih spoznaja i kompetencija, posebno sa stanovišta interdisciplinarnosti, na zajedničkom doktorskom studiju Primjenjena hemija, biće angažiran i renomiran naučno-istraživački kadar sa drugih univerziteta i međunarodnih respektabilnih istraživačkih centara. Ovakav pristup realizaciji nastave na doktorskom studiju daje garancije za obezbijeđenje adekvatnog kvaliteta doktorskog studija.

 

Na Tehnološkom fakultetu pored naučno-istraživačkih projekata i realizacije doktorskih i magistarskih radova iz oblasti: tehnoloških nauka, tehničkih nauka,  elektrohemije, hemijske tehnologije (sa različitim usmjerenjima), hemijskog inženjerstva, zaštite na radu i životne okoline, hemijskih nauka, ekološkog inženjerstva i zaštite okoline, prehrambenog inženjerstva, polimernih materijala, ekološkog inženjerstva i zaštite okoline, procesnog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, realiziran je veliki broj projekata za potrebe privrede, TEMPUS projekata, WUS projekata, REINTRO i drugih razvojnih projekata s nevladinim organizacijama kao i projekata finansiranih od strane Federalnog i Kantonalnog ministarstva za obrazovanje i nauku. Fakultet je učestvovao i u međufakultetskom postdiplomskom studiju Sarajevskog univerziteta na temu: „Hemija i prerada nafte“.

 

Danas se na Tehnološkom fakultetu obrazuju inženjeri na odsjecima Hemijsko inženjerstvo i tehnologija(smjerovi: hemijsko inženjerstvo, ekološko inženjerstvo, hemija i inženjerstvo materijala, hemijska tehnologija), Prehrambenoj tehnologiji  (sa smjerovima: prehrambena tehnologija i Sigurnost i kvalitet hrane)  i odsjeku Inženjerstvo zaštite okoline, a na Prirodno matematičkom na odsjeku Hemija  (programi: Hemija u edukaciji i Primjenjena hemija).

 

Analiza upisa kandidata na II ciklus Tehnološkog i Prirodno–matematičkog fakulteta pokazala je postojanje posebnog interesa za uvođenje zajedničkog studija. Naime, polaznici studija mogu biti zaposlenici u prehrambenoj industriji, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, nauci i visokom obrazovanju, naučno-istraživačkim institucijama, javnim ustanovama, školstvu i sl.

 

Pored kandidata koji su završili dodiplomski studij na srodnim fakultetima Univerziteta u Tuzli, postdiplomske  studije su upisivali i kandidati sa završenim dodiplomskim studijima na fakultetima sa drugih univerziteta (Poljoprivredni fakultet, Mašinski fakultet i Veterinarski fakultet).

Ovaj doktorski studij sastavljen je prema uzoru na iste ili srodne studije na istaknutim svjetskim univerzitetima, te na osnovu višegodišnjeg iskustva Tehnološkog  i Prirodno matematičkog fakulteta  -Odsjeka Hemija u Tuzli, u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi i izradi naučnih projekata, kako domaćih, tako i projekata međunarodne saradnje. Takođe su korištena iskustva i drugih srodnih fakulteta. Pri tom se vodilo računa o savremenim težnjama u naučnom području koje pokriva, te o specifičnim uslovima i potrebama kao i ulozi nauke u razvoju Bosne i Hercegovine.

 

 

 1. Dosadašnja iskustva predlagača u provođenju doktorskih studija

 

 

Od 1963. godine na TF-u je uveden postdiplomski studij za sticanje akademskog stepena magistar nauka. Do sada je postdiplomski studij završilo oko 155 studenata, a doktoriralo je ukupno 75 doktora u oblasti hemijskih nauka, tehničkih nauka i hemijsko – tehnoloških nauka.Od 2014. godine na TF-u će započeti doktorski studij za sticanje doktora tehničkih nauka iz oblasti Hemijskog inženjerstva, Inženjerstva u zaštiti okoline i Prehrambenog inženjerstva, te zajednički doktorski studij sa Odsjekom  hemija, Prirodno – matematičkog fakulteta za sticanje akademskog stepena doktora hemijskih nauka. Doktorski studij usklađen je sa savremenim trendovima u ovim oblastima, uključujući dosljednu primjenu metodologije struke, savremeni pristup naučnom istraživanju i orijentaciju na moderne, interdisciplinarne pravce istraživanja.

Doktorski studij Primjenjene hemije obuhvatit će grupe predmeta iz hemije vezane za hemiju okoline, hemijske procese, proizvode i materijale. Doktorski studij Primjenjene hemije utemeljen je na tradiciji hemije još od vremena osnivanja Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a zatim i sa osnivanjem Prirodno matematičkog fakulteta kao i na vrhunskom naučno - istraživačkom radu nastavnika ova dva fakulteta koji djeluju u području prirodnih i tehničkih nauka.

 

Predloženi doktorski studij zasniva se na interdisciplinarnom pristupu u izboru nastavnih sadržaja iz više naučnih grana u razvoju primjenjene hemije.

 

Prijedlogom doktorskog studija Primjenjena hemija želi se dati doprinos razvoju novih materijala i tehnologija u Bosni i Hercegovini koje se oslanjaju na područja bionauke, razvoja tehnologija u zaštiti okoliša, uključujući i zelene tehnologije. Primijenjena hemija nalazi svoje mjesto i u hemijskoj industriji uključujući farmaceutsku, prehrambenu, naftno-petrohemijsku, industriju polimernih, neorganskih i nemetalnih materijala i agrohemikalija.

Danas je nemoguće definisati granice između fundamentalnih i primijenjenih istraživanja, a u nekim područjima granica između fundamentalnih istraživanja i konačne industrijske primjene više i ne postoji (biosenzori u medicini, antivirusni i antitumorski lijekovi, keramički, polimerni, te kompozitni materijali za specifične namjene, katalizatori).

Upravo u tom području primijenjene nauke, Prirodno-matematički i Tehnološki fakultet, sa dugom tradicijom i savremenim pristupom nastavi u edukaciji i istraživanju omogućavaju Univerzitetu u Tuzli prepoznatljiv program koji odražava kontinuitet postdiplomskog studija i II ciklusa od vremena njihovog osnivanja, a istodobno u potpunosti prihvaća kriterije i preporuke Bolonjske deklaracije, uz uvažavanje strategije razvoja integriranog Univerziteta.

Studijski program se  zasniva na savremenim naučnim spoznajama u području tehničkih i prirodnih nauka, te je u skladu sa savremenim konceptom interdisciplinarnih studija.

Studiranjem na ovom doktorskom studiju kod svakog studenta se razvijaju sposobnosti kreativnog razmišljanja i zaključivanja, te samostalnog i timskog rada. Obrazuju se stručnjaci koji će stečene naučne kompetencije znati primjeniti u poslovnom i javnom sektoru.

 

 

1.3.      Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

 

Predloženi program slijedi načela Bolonjskog procesa i otvoren je na osnovu ECTS sistema bodovanja završenim studentima diplomskih studija (zaštite okoline, hemijsko-inženjerskih, hemijskih, poljoprivredno – prehrambenih, edukacijskih, primijenjene hemije i ostalih srodnih struka) kojima će sadržaji ponuđenih predmeta biti u okviru njihovih interesa i konkretnih potreba. Mobilnost studenata podsticat će se s mogućnošću njihovog uključivanja u naučni rad u drugim naučnim institucijama.Takođe, doktorski studij u potpunosti je otvoren studentima drugih studija (fakulteta) u zemlji i inostranstvu, uključujući i stručne specijalističke studije, te pojedinicima iz državnih ustanova, javnog i privatnog privrednog sektora u skladu s načelima cjeloživotnog obrazovanja.

 

1.4.      Uporedivost s programima uglednih inostranih visokoškolskih institucija, posebno iz zemalja Evropske unije

 

PMF i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli aktivno prate procese razvoja visokog obrazovanja u svijetu, te se pri izradi ovog studijskog programa posebno se vodilo računa o usklađivanju nastavnih programa sa drugim  fakultetima sličnog profila u Evropi.

Predloženi studijski program, uz odobrenje Senata Univerziteta, neprekidno će se osavremenjivati u skladu sa trendovima razvoja nauke i naučno-istraživačkih projekata.

 

Elaborat o pokretanju ovog studijskog programa je pokazao

 • Društvenu opravdanost organizovanja
 • Zasnovanost na bolonjskim principima
 • Usklađenost sa sličnim studijskim programima u inostrantsvu
 • Mogućnost realizacije u odnosu na raspoložive resurse (kadrovi,prostor, finansije)

 

 

O P Ć I  D I O

 

Predloženi doktorski studij koncipiran je tako da omogućava odabir predmeta, u skladu sa ličnim zanimanjem pojedinog kandidata i potrebama privrednih subjekata iz kojih dolaze.

Osnovni cilj doktorskog studijskog programa „Primjenjena hemija“ je osposobiti stručnjake, koji će imati kompetencije primjerene za zaposlenje na raznim usmjerenjima, među vodećim radnim mjestima u hemijskoj, prehrambenoj i srodnim industrijama, te u javnim službama, ali i karijere u akademskom okruženju.

Znanja koja steknu polaznici ovoga studija su dovoljna za stalno napredovanje u struci, razvoj novih ideja, te rukovodne funkcije u naučnim,  proizvodnim društvima i javnim sektorima.

 

U okviru multidisciplinarnog doktorskog studija - studijskog programa „Primjenjena hemija“ osposobljavaju se studenti, odnosno doktori nauka za samostalno obavljanje naučno–istraživačkog rada, kao i za uključivanje u inter i multidisciplinarna istraživanja.

 

Ovaj program uključuje nadogradnju, produbljivanje i primjenu znanja osnovnih prirodnih i tehničkih nauka, u cilju sticanja sposobnosti i akademskih vještina za razvoj kreativnih sposobnosti neophodnih za analizu procesa u oblasti primjenjene hemije.

 

Kroz naučno-istraživački rad i izradu doktorske disertacije, uz raznovrsnost ponuđenih tema, cilj je da se studenti osposobe za kritičku analizu i rješavanje složenih problema, kao i za koncipiranje i rukovođenje originalnim naučnim istraživanjima. Ovakav studij daje mogućnost specijalizacije studenata iz područja primjenjene hemije, ovisno o izboru teme doktorske disertacije, u dogovoru s mentorom i odabiru izbornih predmeta. Studenti koji dolaze iz različitih disciplina primjenjene hemije u međusobnoj komunikaciji razvijaju širinu pristupa u rješavanju problema (mogućnost promatranja problema iz različitih perspektiva). Način izvođenja studija dodatno potiče izmjenu znanja, rasprave i komunikaciju među studentima i mentorima putem zajedničkih seminara i prezentacija.

 

Krajnji cilj je da doktori nauka iz oblasti primjenjene hemije budu na taj način osposobljeni za uključivanje i preuzimanje vodeće uloge kako u proizvodnim organizacijama tako i u naučno-istraživačkim institucijama, ali i u društvenim organizacijama koje se bave održivim razvojem društva i na taj način doprinesu razvoju nauke i društva u cjelini.

 

 

Doktorski studij se organizuje iz Primjenjene hemije

 

2.3.       Zvanje koje se dodjeljuje okončanjem studija

 

Doktor hemijskih nauka

 

Nositelji doktorskog studija Primjenjena hemija su Tehnološki fakultet i Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Tuzli. Doktorski studij „Primjenjena hemija„ je koncipiran kao zajednički univerzitetski studij u čijem pokretanju i izvođenju učestvuju nastavnici Tehnološkog i Prirodno matematičkog fakulteta odsjeka Hemija, Univerziteta u Tuzli, kao i kompetentni stručnjaci sa drugih fakulteta i univerziteta.

 

2.5.      Institucijska strategija razvoja doktorskih programa

 

Za doktorski studij  „Primjenjena hemija“ Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta  postoji osnova koja se ogleda u naučnoj i stručnoj djelatnosti, a što je vidljivo iz prijavljenih naučnih i stručnih projekata, te publiciranih radova zaposlenika fakulteta. Za realizaciju nastave angažovat će se nastavnici zaposleni na Tehnološkom i Prirodno – matematičkom fakultetu  kao i nastavnici sa drugih Univerziteta i srodnih fakulteta, a studij će se realizovati u prostorijama i sa opremom Tehnološkog i Prirodno matematičkog fakulteta.

S obzirom na važnost razvoja industrije za Bosnu i Hercegovinu, doktorski studij koji se predlaže od strane Tehnološkog i Prirodno matematičkog fakulteta imat će veliki značaj za usavršavanje stručnjaka iz područja hemijske industrije, području kvalitete i sigurnosti proizvoda, te razvoju novih materijala.

 

2.6.      Uslovi upisa na studij

 

Pravo upisa na doktorski studij „Primjenjena hemija“ imaju kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija (master) ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz oblasti tehničkih ili prirodnih nauka na Tehnološkom i Prirodno matematičkom fakultetu –odsjek Hemija Univerziteta u Tuzli i drugih univerziteta.

Kandidati sa srodnih fakulteta (u skladu sa Listom srodnih/istorodnih akreditovanih studijskih programa)  imaju pravo upisa na osnovu odluke Vijeća doktorskog studija „Primjenjena hemija“ koje vrši potrebnu ekvivalenciju.

 

2.7.      Kriteriji i postupci odabira polaznika

 

Studij mogu upisati kandidati navedeni u tački 2.6. ovog prijedloga pod uslovom da su u prethodno završenom studiju imali prosjek ocjena najmanje 8.0., a na prijedlog Komisije za upis studenata, doktorski studij može upisati kandidat s prosjekom nižim od 8.0.

Upis na doktorski studij provodi se na osnovu Odluka  Senata, javno objavljenim konkursom.

Kriteriji za upis razlikuju se prema kategoriji kandidata.

 

 • Kriteriji upisa za kandidate sa završenim postiplomskim studijem (magisterij nauka/magisterij struke) i drugim (II) ciklusom studija (master)
 • kandidatima s magisterijem nauka priznaje se 60 ECTS bodova. Razliku od 120 ECTS bodova stiču odbranom teme doktorskog rada (10 ECTS) i naučno-istraživačkim radom u skladu s bodovnim sistemom (tačka 3.3., tabela 1 i 2) i polaganjem jednog (1) obaveznog ili dva (2) izborna predmeta iz liste predmeta odabranog doktorskog studija.(10ECTS)
 • poznavanje jednog svjetskog jezika srednjeg stepena (B2)

 

2.8.      Kompetencije koje studenti stiču završetkom studija

Završetkom studijskog programa doktorskog studija :

 • vrši kritične analize i kreativno predlaže nove ideje i rješenja u oblasti primjenjene hemije.
 • komunicira u svom ekspertnom području sa kolegama, u skupini, kao i sa širom javnosti,
 • promovira naučni i tehnološki napredak na akademskom i aplikativnom nivou u područjima od društvenog interesa;
 • radi u interdisciplinarnim timovima za rješavanje određenih problema.
 • formuliše i vodi istraživačke projekte na lokalnom i internacionalnom nivou. Saradnja sa privredom i drugim fakultetima, kako domaćim, tako i stranim, obezbjeđuje razmjenu znanja i iskustava podstičući nova istraživanja
 • da u međusobnoj komunikaciji razvija širinu pristupa u rješavanju problema (mogućnost promatranja problema iz različitih perspektiva)

 

 

 OPIS PROGRAMA

 

 

3.1.      Struktura doktorskog studija

 

Doktorski studij traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova.

 

Predmeti studija dijele se u dvije bodovne skupine:

 1. Obavezni predmeti
 2. Izborni predmeti

Predmeti prve bodovne skupine izvode se u I i II semestru,od toga dva u I i dva u II semestru. Predmeti iz druge bodovne skupine, izvode se u I i II semestru i to jedan u I semestru i jedan u II semestru. Jedan izborni predmet je vezan za temu doktorske disertacije.

Ukupni broj ECTS bodova za predmete je 40 ECTS bodova (predmeti iz prve bodovne skupine  se predaju sa 20 sati aktivne nastave i nose po 10 ECTS bodova, a predmeti iz druge bodovne skupine se predaju sa 15 sati aktivne nastave i nose po 5 ECTS bodova). Doktorski rad nosi 90 ECTS bodova.

Student bira dva izborna predmeta u skladu sa temom doktorske disretacije i užom naučnom oblasti iz koje se radi tema.

Studenti su tokom IV semestra obavezni odbraniti temu doktorskog rada. Da bi student prijavio temu doktorske disertacije potrebno je da ima ostvareno ukupno 40 ECTS bodova na osnovu obaveznih i izbornih aktivnosti.

Tokom prve godine studija studentu se imenuje mentor, vodeći računa o interesu studenta. Mentor pomaže studentu u odabiru predmeta, te usmjerava i pomaže njegov rad, odnosno vodi izradu doktorskog rada. Mentor rada polazniku doktorskog studija treba biti osoba izabrana iz područja teme rada.

Odbrana teme doktorskog rada obuhvata izradu seminarskog rada u kojem su prikazana najnovija saznanja u području budućeg doktorskog rada, definisan naučni problem te predložen cilj, hipoteze i plan istraživanja. Ispit se polaže javno pred tročlanom komisijom koju imenuje Vijeće doktorskog studijana prijedlog mentora. Odbrana teme doktorskog rada nosi 10 ECTS bodova.

Nakon pozitivno ocjenjene odbrane teme doktorskog rada i privaćanja teme doktorske disertacije student radi na naučnom istraživanju koje će završiti izradom i odbranom doktorskog rada.

 

Student mora obavezno prije odbrane doktorskog rada objaviti jedan znanstveni rad u CC/SCI  časopisu s međunarodnom recenzijom i održati jedno izlaganje iz teme doktorskog rada. Obaveze studenata detaljnije su definirane Pravilnikom o studiranju na doktorskim studijima.

 

3.2.      Obavezne i izborne aktivnosti

Tabela 1. Obaveze studenata po godinama

 

 

I

II

III

Broj

predmeta

ECTS

Bodovi

Semestar

Semestar

semestar

Predmeti studija

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

 

 

Obavezni predmeti

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

4

 

40

Izborni predmeti

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10

Ukupan broj predmeta

 

 

 

 

 

 

 

6

 

50

Odbrana teme doktorskog rada

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

10

Naučno-istraživački rad

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

30

Izrada doktorskog rada*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Ukupan ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 

* u ukupan zbir bodova za doktorski rad uključeni su i bodovi odbrane teme doktorskog rada sa 10 ECTS bodova

 

Tabela 2. Bodovanje naučnih aktivnosti studenata (naučno-istraživački rad)*

 

Redni broj

Aktivnost

Broj ECTS bodova

1.

2.

3.

4.

4.

6.

Boravci u inostranstvu (mjesec dana) – studijski ili specijalistički boravci

Naučni rad objavljen u časopisu indeksiranom u CC/SCI

Naučni rad recenziran i objavljen u domaćem i međunarodnom časopisu

Naučni rad recenziran i objavljen u zborniku radova s domaćeg naučnog skupa, knjizi ili sl.

Izlaganje na međunarodnom naučnom skupu

Izlaganje na domaćem naučnom skupu

Rad na naučno-istraživačkim projektima

7

15

10

 

8

3

3

5

 

Napomena:

 

 • naučno-istraživački radtreba bitiiz odabranog doktorskog studijskog programa
 • unutar 30 ECTS bodova obaveza studenta je da do odbrane disertacije mora objaviti barem jedan naučni rad u časopisu indeksiranom CC/SCI, dok su ostale naučne aktivnosti izborne.
 • student ostvaruje bodove prihvaćanjem rada za štampu u časopisu.

 

3.3.      Popis obaveznih i izbornih predmeta sa listom nastavnika i brojem sati aktivne nastave i ECTS bodova

 

3.3.1. Obavezni predmeti

 

Lista obaveznih predmeta

Šifra predmeta

Nastavnik

Naziv predmeta

Sati/ECTS

Nastavnik/ci

 

 

PH01

 

Termodinamska karakterizacija materijala

20/10

Dr.sc. Amra Odobašić,vanr.prof.

Dr.sc. Husejin Keran,vanr.prof.

Dr.sc. Muhamed Bijedić,red.prof.

Dr.sc. Amra Bratovčić,doc.

 

PH02

 

Savremene metode karakterizacije materijala

20/10

Dr.sc. Ranka Kubiček,red.prof.

Dr.sc. Hatidža Pašalić,vanr.prof.

Dr.sc. Mirsad Salkić,vanr.prof.

Dr.sc.Mersiha Suljkanović, doc.

PH03

 

Strategija organskih sinteza

20/10

Dr.sc.Snježana Marić, vanr.prof

Dr.sc.Jasmin  Suljagić, doc.

Dr.sc.Melita Poljaković, doc.

Dr.sc. Zahida Ademović,doc.

Dr.sc.Majda Srabović, doc.

PH04

 

 

Sinteza, identifikacija i primjena neorganskih spojeva

20/10

Dr.sc.Aida Crnkić, vanr.prof.

Dr.sc.Amira Cipurković, vanr.prof.

Dr.sc.Zorica Hodžić, vanr.prof.

Dr.sc.Nusreta Đonlagić, red.prof.

Dr.sc.Aldina Kesić, doc.

Dr.sc.Nadira Ibrišimović-Mehmedinović, doc.

Dr.sc.Benjamin Ćatović, doc.

 

 

3.3.2. Izborni predmeti

 

Lista izbornih predmeta za doktorski studij „Primjenjene hemije“iz područja okoliša, materijala i proizvoda:

 

Šifra predmeta

Nastavnik

Naziv predmeta

Sati/ECTS

Nastavnik/ci

PH01

 

Interferencije u instrumentalnoj analizi

15/5

Dr.sc. Ranka Kubiček, red,prof.

Dr.sc. Hatidža Pašalić,vanr.prof.

Dr.sc. Mirsad Salkić,vanr.prof.

Dr.sc. Mersiha Suljkanović,doc.

PH02

 

Uzorkovanje i priprema uzorka

15/5

Dr.sc. Mirsad Salkić,vanr.prof.

Dr.sc. Ranka Kubiček, red,prof.

Dr.sc. Mersiha Suljkanović,doc.

PH03

 

Interakcije u tenzidnim sistemima

15/5

Dr.sc. Ranka Kubiček, red,prof.

Dr.sc. Hatidža Pašalić,vanr.prof.

Dr.sc. Mirsad Salkić,vanr.prof.

Dr.sc. Mersiha Suljkanović,doc.

PH04

 

Analiza savremenih materijala -izbor analitičkog metoda

15/5

Dr.sc. Mirsad Salkić,vanr.prof.

Dr.sc. Ranka Kubiček, red,prof.

Dr.sc. Hatidža Pašalić,vanr.prof.

Dr.sc. Jugoslav Stahov,red.prof.

PH05

 

Elektrohemijsko određivanje i specijacija tragova elemenata u vodenim sistemima: od modeliranja do in situ mjerenja

15/5

Dr.sc. Amra Odobašić,vanr.prof.

Dr.sc. Sead Ćatić,vanr.prof.

Dr.sc. Amra Bratovčić,doc.

PH06

 

Kvalitet adhezije tankih filmova i premaza

15/5

Dr.sc. Sead Ćatić,vanr.prof.

Dr.sc. Amra Bratovčić, vanr.prof.

PH07

 

Heterocikli-bioaktivni spojevi

15/5

Dr.sc. Snježana Marić,vanr.prof.

Dr.sc. Zahida Ademović,doc.

Dr.sc.Melita Poljaković,doc

Dr.sc.Majda Srabović,doc.

Dr.sc. Jasmin Suljagić, docent

PH08

 

Eko - prihvatljivi inhibitori korozije

15/5

Dr.sc. Sead Ćatić,vanr.prof.

Dr.sc. Zahida Ademović, doc.

Dr.sc. Sanja Martinez, red.prof.

PH09

 

Savremeni trendovi u primjeni flokulanata i koagulanata

15/5

Dr.sc. Husejin Keran, vanr.prof.

Dr.sc. Zoran Iličković, vanr.prof.

Dr.sc. Sabina Begić, doc.

PH10

 

Antioksidanasi – antioksidatvni kapacitet u biološkim sistemima i  biljnim proizvodima

15/5

Dr.sc.Zorica Hodžić, vanr.prof.

Dr.sc. Hatidza Pašalić,vanr.prof.

Dr.sc.Aida Crnkić, vanr.prof.

Dr.sc.Amira Cipurković, vanr.prof.

Dr.sc.Aldina Kesić, doc.

Dr.sc.Nadira Ibrišimović-Mehmedinović, doc.

Dr.sc.Benjamin Ćatović,doc.

PH11

 

Primjena površinski aktivnih materija u industriji

15/5

Dr.sc Husejin Keran, vanr.prof.

Dr.sc. Amra Bratovčić,doc.

Dr.sc. Sabina Begić,doc.

PH12

 

Makro- i mikroelementi u hrani, biološkim sistemima i procesima

15/5

Dr.sc.Zorica Hodžić, vanr.prof.

Dr.sc.Aida Crnkić, vanr.prof.

Dr.sc.Amira Cipurković, vanr.prof.

Dr.sc.Aldina Kesić, doc.

Dr.sc.Nadira Ibrišimović-Mehmedinović, doc.

Dr.sc.Benjamin Ćatović, doc.

PH13

 

Bioneorganska hemija okoline

15/5

Dr.sc.Amira Cipurković, vanr.prof.

Dr.sc.Aida Crnkić, vanr.prof.

Dr.sc.Zorica Hodžić, vanr.prof.

Dr.sc.Aldina Kesić, doc.

Dr.sc.Nadira Ibrišimović-Mehmedinović, doc.

Dr.sc.Benjamin Ćatović, doc.

PH14

 

Kompleksirajući agensi u praksi

15/5

Dr.sc. Snježana Marić,vanr.prof.

Dr.sc. Zahida Ademović,doc.

Dr.sc.Melita Poljaković,doc

Dr.sc.Majda Srabović,doc.

Dr.sc. Jasmin Suljagić, docent

PH15

 

Odabrana poglavlja makromolekularne hemije

15/5

Dr.sc. Snježana Marić,vanr.prof.

Dr.sc. Zahida Ademović,doc.

Dr.sc.Melita Poljaković,doc

Dr.sc.Majda Srabović,doc.

Dr.sc. Jasmin Suljagić, docent

PH 16

 

Bio i nanosenzori - moderni pristup u liječenju i medicinskoj dijagnostici

15/5

Prof. Fritza Pittnera (Univerzitet Beč)

Dr.sc.Nadira Ibrišimović-Mehmedinović, doc.

Dr.sc.Aldina Kesić, doc.

Dr.sc. Suad Kunosić, docent

PH17

 

Fizikalna hemija teških metala u okolišu

 

Dr.sci. Nusreta Đonlagić, redovni profesor

Dr.sci. Milena Horvat, redovni profesor

 

PH18

 

Specijacija i biodostupnost metala

 

Dr.sci.Nusreta Đonlagić, red.prof

Dr.sci. Dario Omanović, viši znanstveni suradnik

 

 

 • Izborni predmeti se vežu za izradu teme doktorskog rada, konsultativne su prirode, a vezani su za:

 

 1. Oblasti koje se razvijaju na fakultetima ili se mogu odraditi u saradnji sa odgovarajućim naučno- istraživačkim institucijama
 2. Jedan izborni predmet mora biti vezan za mentora doktorata.
 3. Poželjno je da se kroz druge predmete uključe i nastavnici sa drugih naučnih oblasti, koji mogu biti potencijalni članovi komisija za ocjenu prijavljene teze, ocjenu urađenog rada i u komisiji za odbranu, jer se radi o multidisciplinarnom studiju koji ima aplikativno istraživački karakter.
 4. Kandidat prijavljuje doktorsku disertaciju preko Vijeća zajedničkog doktorskog studija koje daje prijedlog Odluke Senatu o podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije.

3.4.Način završetka studija i uslovi za prijavu teme doktorskog rada

 

Student upisuje sljedeći semestar nakon odslušanih predmeta u prethodnom semestru, što ovjerava predmetni nastavnik svojim potpisom u indeksu (za I i II semestar).

Prijava teme doktorskog rada je dio koji je  regulisan je Pravilnikom o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli.

 

3.5. Maksimalna dužina razdoblja od početka do završetka studiranja

 

Dužina studija definisana je "Pravilnikom o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli".

 

3.6. Sistem vođenja kroz studij

 

Studij ima voditelja studija koji upućuje studente u izbor predmeta i prati njihov rad. Mentora pojedinom studentu imenuje Vijeće doktorskog studija na prijedlog voditelja doktorskog studija. U pravilu mentor je nastavnik Tehnološkog ili Prirodno matematičkog fakulteta – odsjek Hemija koji učestvuju u nastavi, dok mentori izvan Fakulteta to mogu postati uz odobrenje Vijeća doktorskog studija za svaki pojedini slučaj.

 

3.7. Način izvođenja studija

 

Doktorski studij izvodi se po studijskim godinama i semestrima. Studijski program doktorskog studija realizuje se kroz: nastavu, naučno istraživački i stručni rad, te izradu i odbranu doktorske disertacije.

 

 

U S L O V I  I Z V O Đ E NJ A  S T U D I JA

 

 

4.1.      Mjesta izvođenja studijskog programa

 

Studijski program se izvodi u prostorima Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

4.2.      Podaci o prostoru i oprema predviđena za izvođenje studija

 

Tehnološki i Prirodno-matematički fakultet raspolažu sa:

 

a) predavaonice:

 

 • Veliki amfiteatar (120 mjesta)
 • Sala 4. (80 mjesta)
 • Sala 7 (30 mjesta)
 • Sala 3 (30 mjesta)
 • Sala za sjednice (40 mjesta)
 • Sala 203 (40 mjesta)

 

b) Laboratoriji:

 

 • 10 istraživačkih laboratorija sa po 15 radnih mjesta

 

c) Kompjuterske sale:

 

 • Sala 53 - 8  radnih mjesta
 • Sala 57 - 10 radnih mjesta
 • Sala 201- 9 radnih mjesta
 • Sala 202- 12 radnih mjesta
 • Fakultet raspolaže sa preko 100 računara koji su umreženi putem servera untz.ba

 

d) Kabineti nastavnika i saradnika Fakulteta

 

e) Biblioteke

 

Biblioteke sa svojim fondom pokrivaju područja: Hemije, Hemijskog inženjerstva, Tehnologije, Fizike, Biologije, Geografije, Matematike i Zaštite okoline.

 

f) Oprema

 

 1. Potenciostat model  PAR 303 A sa korozionom ćelijom
 2. Atomski apsorpcioni spektrofotometar
 3. Elektronski mikroskop  OLYMPUS za pračenje strukturnih i teksturnih promjena 
 4. Fotometar
 5. Microprocesor  pH/ IONMETER, pMX  3000,WTW
 6. Multiparametar HI 9828 pH/ORP/EC/DO, HANNA
 7. Tenziometar
 8. UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR Lambda 25
 9. Automatski Aparat po Kjeldahl-u kompletan, sa uređajem za digestiju, destilaciju, centrifugalni skruber
 10. Refraktometar Abbe, AR-2, 0-95% Brix, A. Kruss
 11. Refraktometar OPTICA MICROSCOPES
 12. Rotacioni  viskozimetar, Fungilab Alpha
 13. Mjerač aktiviteta vode
 14. IRspektrofotometar
 15. VIS spektrofotometar
 16. Scimdazu - UV/VIS spektrofotometar
 17. Termometar testo 110 starter set (mjerno područje -50 do +150°C ili više)
 18. Digitalni ručni refraktometar  0-45% 0.1%Brix
 19. Refraktometar džepni za sokove i mlijeko 0-32%Brix,0.2%
 20. Testo 625 - mjerač vlage u prostorijama i uzorcima i mjernim područjem +5 to +95 %RH, -10 to +60 °C,-20 to +50
 21. Komplet EIA/ELISE sa odgovarajućim kitovima – komplet za detekciju rezidua i ilegalnih supstanci u živežnim namirnicama
 22. Kutter duplikator sa izmjenjivim mješalicama
 23. Laboratorijska pasirka, mlin i presa za voće
 24. Laboratorijski Vakuum kuhač V= 5 do 10 l
 25. Konvektomat UNOX ROSSELLA XF 195
 26. Mini uređaj za određivanje hemijskog sastava mlijeka i mliječnih proizvoda 
 27. a) Butirometar za mlijeko 0-9%:0,1

b) Butirometar za mlijeko u prahu 0-35%

c) Butirometar za vrhnje 0-30-55%

d) Butirometar za maslac  0-70-90:0,5

e) Butirometar za sir 0-40% :  0,5

f) Butirometar za sir 0-40% :  0,5

g)Butirometar za sirutku  0-20  : 0,2%

 1. Centrifuga «Nova Safety» po Gerberu
 2. Konzistometar
 3. Laboratorija za senzornu analizu, infrastruktura + oprema
 4. Microplate reader sa pripadajućim softwerom
 5. Laboratorijski pasterizator
 6. Centrifugalni separator za mlijeko
 7. Stona jedinica za mjerenje pritiska i kalibraciju manometara
 8. Uređaj za studiranje transfera topline u izmjenjivaču topline
 9. Ekstraktor (kruto-tečno)
 10. Ekstraktor (ljekovitog bilja)
 11. VISKO TESTER
 12. Postrojenje za jonsku izmjenu
 13. Kolona za šaržnu destilaciju-rektifikaciju
 14. Karl-Fisher-ov aparat
 15. CO2 - meter - Analizer za ugljikov dioksid
 16. Meter PC - 510
 17. Data Logger, temperature
 18. Halogen magnifier W/base (zajedno sa transformatorom)
 19. FTIR –spektrofotometar Perkin-Elmer
 20. Rotavapor Buchi
 21. Binder Vakum sušnica
 22. Cmag oprema za TLC

 

4.3.      Institucijsko rukovođenje doktorskim programom

 

Članovi Vijeća doktorskog studija imenuju se iz reda predavača na zajedničkom doktorskom studiju Primjenjena hemija kao stalno tijelo. Vijeće za doktorski studij ima  7 (sedam) članova, koji se biraju na period od 4 (četiri) godine.Predsjedavajući Vijeća je voditelj zajedničkog doktorskog studija. Vijeće studija riješava sva pitanja koja se odnose na organizaciju i tok studiranja, te predlaže odluke koje donosi Senat, a u vezi su sa studijem (komisije i sl.).

Vijeće studija počinje sa radom najkasnije 90 dana prije početka nastave.

Sve administrativne poslove za potrebe zajedničkog doktorskog studija vodi Studentska služba Tehnološkog odnosno Prirodno matematičkog fakulteta .

 

 

4.4.      Ugovorni odnosi između studenata i nositelja doktorskog studija

 

Nastava i izrada doktorskog rada odvija se na Tehnološkom i Prirodno-matematičkomfakultetu. Student sa Univerzitetom u Tuzli zaključuje ugovor o studiranju, kojim se bliže utvrđuju njihova međusobna prava i obaveze.

 

4.5. Cijena doktorskog studija

 

Cijena doktorskog studija se predlaže u iznosu od 12.000,00 KM, na bazi čega se predlaže raspodjela kako slijedi:

 

1.Univerzitetu za tekuće rashode ....................................10%

2.Fond za nagrađivanje studenata i naučno usavršanje zaposlenika .....10%

3.Fakultetu za troškove trećeg ciklusa studija .......................5%

 

Preostalih 75% sredstava raspoređuju se kako slijedi:

1. Naknade nastavnicima koji učestvuju u realizaciji nastave..........37,5%

2.Naknada Komisijama za ocjenu podobnosti teme i kandidata doktorske disertacije, za ocjenu i odbranu doktorske disertacije.

3. Troškovi vođenja kandidata(mentorstvo) pri izradi završnog rada u neto iznosu od 1.500,00KM

4. Voditelju trećeg ciklusa studija ukoliko je broj upisanih kandidata veći od 15, iznos u ekvivalentu do 10 sati predavanja.

(troškovi za stavke 2,3 i 4 ukupno iznose 37,5%)

 

Konačnu preraspodjelu prihoda od školarina će se konačno utvrditi  kada nadležni organi             ( Vlada TK, Upravni odbor)  utvrde visinu školarine doktorskog studija.

 

Isplata naknada za održanu nastavu vrši se po ugovoru o angažovanju i izvođenju nastave na trećem ciklusu studija.

Isplata naknade mentoru vrši se po ugovoru o autorskom djelu.

Isplata naknade voditelju trećeg ciklusa vrši se po ugovoru o djelu.