Syllabus Repozitorij Univerziteta u Tuzli

 

Syllabus Repository of the University of Tuzla

 

 

 

 

 

 

JU UNIVERZITET U TUZLI

TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM TREĆEG CIKLUSA STUDIJA

 

DOKTORSKI STUDIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuzla, juni 2012. godine

 

 

 

 

1.      U V O D

 

 

 

 

1.1.      Razlozi za pokretanje studija

 

Hemijska industrija, prehrambena industrija, zaštita okoline, inženjerske hemije predstavljaju jednu od značajnih oblasti privrede i razvoja Bosne i Hercegovine.

 

Približavanjem Bosne i Hercegovine evropskim integracijama proizvođači i ostali iz ovih oblasti biti će suočeni sa sve većom konkurencijom i novim izazovima po pitanju kvaliteta, sigurnosti pa i cijene proizvoda. Liberalizacijom svjetskog tržišta neminovno će doći do značajnih promjena, na što treba biti spremna domaća industrija.

 

Zbog svega toga je jako bitno imati stručnjake koji će biti u stanju pratiti trendove i osigurati proizvodnju kvalitetnih proizvoda, konkurentnih u svakom pogledu na sve zahtjevnijem tržištu.

Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli već 52 godine se školuju inženjeri tehnologije. Prva je visokoškolska institucija u BiH koja je otvorila postdiplomski studij 1963. godine. Prva doktorska disertacija na fakultetu je odbranjena 1962. godine. Nakon osnivanja Univerziteta u Tuzli fakultet djeluje u njegovom sastavu.

 

Pored naučno-istraživačkih projekata i realizacije doktorskih i magistarskih radova iz oblasti: tehnoloških nauka, tehničkih nauka elektrohemije, hemijske tehnologije (sa različitim usmjerenjima), hemijskog inženjerstva, zaštite na radu i životne okoline, hemijskih nauka, ekološkog inženjerstva i zaštite okoline, prehrambenog inženjerstva, polimernih materijala, ekološkog inženjerstva i zaštite okoline, procesnog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva na fakultetu je realiziran veliki broj projekata za potrebe privrede, TEMPUS projekata, WUS projekata, REINTRO i drugih razvojnih projekata s nevladinim organizacijama kao i projekata finansiranih od strane Federalnog i Kantonalnog ministarstva za obrazovanje i nauku. Fakultet je učestvovao i u međufakultetskom postdiplomskom studiju Sarajevskog univerziteta na temu: „Hemija i prerada nafte“.

 

Danas se na fakultetu obrazuju diplomirani inženjeri na odsjecima Hemijsko inženjerstvo i tehnologije (smjerovi: hemijsko inženjerstvo, ekološko inženjerstvo, hemija i inženjerstvo materijala, hemijska tehnologija), Prehrambenoj tehnologiji  (sa smjerovima: prehrambena tehnologija i Sigurnost i kvalitet hrane)  i odsjeku Inženjerstvo zaštite okoline.

 

Na II ciklusu studija danas se obrazuju stručnjaci na usmjerenjima: Prehrambeno inženjerstvo, Kvalitet i sigurnost hrane Hemijsko inženjerstvo, Ekološko inženjerstvo, Inženjerska hemija i Zaštita okoline.

 

Iz analize upisa na postdiplomske i doktorske studije fakulteta vidljivo je da za ovim studijem postoji zavidan interes. Naime, polaznici studija su zaposlenici u prehrambenoj industriji, hemijskoj industriji, nauci i visokom obrazovanju, naučno-istraživačkim institucijama, javnim ustanovama, školstvu i sl.

 

Pored kandidata koji su završili dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli, na postdiplomske  studije Tehnološkog fakulteta, upisani su i polaznici sa završenim dodiplomskim studijima na Poljoprivrednom fakultetu, Prirodno-matematičkom i Mašinskom fakultetu, Veterinarskom fakultetu i dr.

 

Doktorski studij iz Hemijskog inženjerstva, Prehrambenog inženjerstva, Inženjerstva u zaštiti okoline i Inženjerske hemije je nadogradnja studija na Tehnološkom fakultetu i studija sa istom ili srodnom teorijskom i tehničkom osnovom.

Sve predložene oblasti su nastale interdisciplinarnim djelovanjem osnovnih prirodnih i tehničkih nauka, naročito hemije, matematike i fizike, biohemije, biologije, te temeljnih procesno-inženjerskih disciplina.

 

Ovaj doktorski studij sastavljen je prema uzoru na iste ili srodne studije na istaknutim svjetskim univerzitetima, te na osnovu višegodišnjeg iskustva Tehnološkog fakulteta u Tuzli u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi i izradi naučnih projekata, kako domaćih, tako i projekata iz međunarodne saradnje. Takođe su korištena iskustva i drugih srodnih fakulteta. Pri tom se vodilo računa o savremenim težnjama u naučnom području koje pokriva, te o specifičnim uslovima i potrebama kao i ulozi nauke u razvoju Bosne i Hercegovine.

 

 

1.2.      Dosadašnja iskustva predlagača u provođenju doktorskih studija

 

Od 1963. godine na TF-u je uveden postdiplomski studijza sticanje akademskog stepena magistar nauka. Do sada je postdiplomski studij završilo oko 155 studenata, a doktoriralo je ukupno 75 doktora u oblasti hemijskih nauka, tehničkih nauka i hemijsko – tehnoloških nauka.

 

Od 2011. godine na TF-u će započeti doktorski studij za sticanje doktora tehničkih nauka iz oblasti Hemijskog inženjerstva, Inženjerstva u zaštiti okoline i Prehrambenog inženjerstva i doktora prirodnih nauka interdisciplinarnog studija iz oblasti Inženjerske hemije.

 

Doktorski studij sa usmjerenjima Hemijsko inženjerstvo, Inženjerstvo u zaštiti okoliša, Prehrambeno inženjerstvo i Inženjerska hemija organizovan je za sticanje akademskog stepena doktora tehničkih nauka u oblasti: hemijskog inženjerstva, inženjerstva u zaštiti okoline i prehrambenog inženjerstva i doktora prirodnih nauka u oblasti inženjerske hemije.

 

Predloženi doktorski studij je slijedbenik dosadašnjih postdiplomskih studija, koji su se na Tehnološkom fakultetu izvodili.

 

Doktorski studij usklađen je sa savremenim trendovima u ovim oblastima, uključujući dosljednu primjenu metodologije struke, savremeni pristup naučnom istraživanju i orijentaciju na moderne, interdisciplinarne pravce istraživanja.

 

Doktorski studij Inženjerske hemije obuhvatit će grupe predmeta iz: kvaliteta okoliša, procesa, proizvoda i materijala.

 

U svijetu je prepoznata potreba za razvojem ovakvih studija s naglašenom interdisciplinarnošću upravo s namjerom da se premoste razlike koje proizlaze iz tradicionalnog pristupa dvaju područja: prirodnih nauka (hemija) i tehničkih nauka (inženjerstva).

 

Danas se brišu oštre granice između fundamentalnih i primijenjenih istraživanja, a u nekim područjima granica između fundamentalnih istraživanja i konačne industrijske primjene više i ne postoji (biosenzori u medicini, antivirusni i antitumorski lijekovi, keramički, polimerni, te kompozitni materijali za specifične namjene, katalizatori).

 

Upravo u tom području primijenjene nauke Tehnološki fakultet ima dugu tradiciju, te na ovaj način nudi  Univerzitetu prepoznatljive programe koji odražavaju kontinuitet poslijediplomskog studija od vremena njegovog osnivanja na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a istodobno u potpunosti prihvaća kriterije i preporuke Bolonjske deklaracije, uz uvažavanje strategije razvoja integriranog Univerziteta.

 

Studijski programi zasnivaju se na savremenim naučnim spoznajama u području tehničkih nauka, u oblasti hemijskog, prehrambenog i inženjerstva u zaštiti okoline i drugih osnovnih tehničkih nauka, te je u skladu sa savremenim konceptom interdisciplinarnih studija.

 

Studiranjem na ovom doktorskom studiju kod svakog studenta se razvijaju sposobnosti kreativnog razmišljanja i zaključivanja, te samostalnog i timskog rada. Obrazuju se stručnjaci koji će stečene naučne kompetencije znati primjeniti u poslovnom i javnom sektoru.

 

 

1.3.      Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

 

Predloženi program slijedi načela Bolonjskog procesa i otvoren je na osnovu ECTS sistema bodovanja završenim studentima drugih diplomskih studija (zaštite okoline, hemijsko-inženjerskih, hemijskih, poljoprivredno - prehrambenih i ostalih srodnih struka) kojima će sadržaji ponuđenih predmeta biti u okviru njihovih interesa i konkretnih potreba. Pokretljivost studenata podsticat će se s mogućnošću njihovog uključivanja u naučni rad u drugim naučnim institucijama.Takođe, doktorski studij u potpunosti je otvoren studentima drugih studija (fakulteta) u zemlji i inostranstvu, uključujući i stručne specijalističke studije, te pojedinicima iz državnih ustanova, javnog i privatnog privrednog sektora u skladu s načelima cjeloživotnog obrazovanja.

 

1.4.      Mogućnost uključivanja studija ili njegovog dijela u zajednički program s univerzitetima iz inostranstva

 

Fakultet je zainteresiran za organiziranje zajedničkih studija kako sa domaćim srodnim fakultetima tako i sa inostranim univerzitetima, a priliku za to vidimo prije svega kroz saradnju u okviru Tempus i drugih projekata. Planira se uključivanje stranih predavača i naučnika iz zajedničkih međunarodnih projekata u nastavni i/ili eksperimentalno istraživački proces ovog studija.

 

 

1.5.      Uporedivost s programima uglednih inostranih visokoškolskih institucija, posebno iz zemalja Evropske unije

 

Tehnološki fakultet u Tuzli aktivno prati proces razvoja visokog obrazovanja u svijetu, te se pri izradi ovih studijskih programa posebno vodilo računa o usklađivanju nastavnih programa sa drugim  fakultetima sličnog profila u Evropi.

Predloženi studijski program uz odobrenje Naučno-nastavnog vijeća, neprekidno će se osavremenjivat u skladu sa trendovima razvoja nauke i naučno-istraživačkih projekata.

 

 

Elaborat o pokretanju ovog doktorskog studijskog programa pokazao je sljedeće:

 

- društvenu opravdanost organiziranja doktorskog studija,

- njegovu zasnovanost na bolonjskim principima ,

- komparabilnost studija sa sličnim u inostranstvu,

- mogućnost realizacije u odnosu na resurse (prostor, kadrovi, finansije)

 

U ostalim dijelovima doktorskog studijskog programa obrazložiće se svaki od ovih aspekata.

 

 

 

 

 

2.      O P Ć I  D I O

 

 

2.1.      Osnovni cilj programa

 

Predloženi doktorski studij koncipiran je tako da omogućava izbor odabira predmeta, u skladu sa ličnim zanimanjem pojedinog kandidata i potrebama privrednih subjekata iz kojih dolaze.

Osnovni cilj doktorskog studijskog programa je osposobiti stručnjake, koji će imati kompetencije primjerene za zaposlenje na raznim usmjerenjima, među vodećim radnim mjestima u hemijskoj, prehrambenoj i srodnim industrijama, te u javnim službama, ali i karijere u akademskom okruženju.

 

Cilj je da studijski program studentima pruži znanja o ulozi hemijske industrije u društvu, kao i o ulozi i odgovornosti inženjera u razvoju društva i obezbeđivanju i podizanju kvaliteta života. Najzad, kroz naučno-istraživački rad i izradu doktorske disertacije, uz veliku raznovrsnost ponuđenih tema, cilj je da se studenti osposobe za kritičku analizu i rješavanje složenih problema, kao i za koncipiranje i rukovođenje originalnim naučnim istraživanjima.Interdisciplinarnost studija daje mogućnost specijalizacije studenata iz različitih područja  prirodnih nauka ili tehničkih ovisno o izboru teme doktorske disertacije, u dogovoru s mentorom, koji djeluje u prirodnom ili tehničkom naučnom području, izboru osnovnih i specijalističkih izbornih  predmeta

 

Krajnji cilj je da doktori nauka iz oblasti inženjerstva i inženjerske hemije budu osposobljeni za uključivanje i preuzimanje vodeće uloge kako u proizvodnim organizacijama tako i u naučno-istraživačkim institucijama, ali i u društvenim organizacijama koje se bave održivim razvojem društva i na taj način doprinesu razvoju nauke i društva u cjelini.

Studenti koji budu uspješno završili osposobljavanje po navedenim programima dobit će u potpunosti odgovarajuće kompetencije i vještine što se bliže utvrđuje studijskim programom.

 

2.2.      Naziv studija

 

Doktorski studij se organizuje iz :

-       Hemijskog inženjerstva,

-       Inženjerstva u zaštiti okoline

-       Prehrambenog inženjerstva

 

2.3.Zvanje koje se dodjeljuje okončanjem studija

 

Doktor tehničkih nauka iz područja  Hemijskog inženjerstva

Doktor tehničkih nauka iz područja  Inženjerstva zaštite okoline

Doktor tehničkih nauka iz područja  Prehrambenog inženjerstva

 

2.4.      Nositelj studija i ustanove koje učestvuju

 

U pokretanju i izvođenju doktorskog programa učestvuju nastavnici Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kao i stručnjaci sa drugih fakulteta i univerziteta.

 

Nositelj studija je Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

2.5..     Institucijska strategija razvoja doktorskih programa

 

Predloženi program doktorskog studija za sada je koncipiran na predloženi način, a sa razvojem drugih grana u okviru predloženih oblasti Hemijskog inženjerstva, Prehrambenog inženjerstva, Inženjerstva u zaštiti okoline i Inženjerske hemije, te zainteresiranosti privrede i kandidata, očekuje se i pokretanje novih studija.

 

Za sve navedene studije na Tehnološkom fakultetu postoji osnova koja se ogleda u naučnoj i stručnoj djelatnosti, a što je vidljivo iz prijavljenih naučnih i stručnih projekata, te publiciranih radova zaposlenika fakulteta. Za realizacijunastave angažovat će se zaposlenici Tehnološkog fakulteta i nastavnici sa drugih Univerziteta i srodnih fakulteta, a studij će se provesti u prostorima i s opremom Fakulteta.

 

S obzirom na važnost razvoja industrije za Bosnu i Hercegovinu, doktorski studij koje predlaže Tehnološki fakultet imat će veliki značaj za usavršavanje stručnjaka iz područja hemijske, prehrambene, farmaceutske i drugih industrija te posebno u području zaštite okoline.

 

2.6.      Uslovi upisa na studij

 

Pravo upisa na doktorski studij na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli imaju kandidati koji su ostvarili 300 ECTS odnosno stekli diplomu drugog ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauka na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Kandidati sa srodnih fakulteta : Prirodno-matematički fakultet - odsjek Hemija, odsjek Biologija - smjer: Ekologija, Fakultet za hemijsko inženjerstvo i tehnologiju, Fakultet za hemiju i tehnologije, Tehnički fakultet, Hemijski fakultet, Poljoprivredno – prehrambeni fakultet, Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Fakultet za zaštitu okoline) imaju pravo upisa uz uslov da polože ispite iz kolegija sa postdiplomskog/ drugog ciklusa studija Tehnološkog fakulteta, a koji se smatraju neophodnim za pohađanje  doktorskog studija iz odabranog usmjeranja. Navedene ispite je potrebno položiti prije polaganja ispita iz odgovarajućih predmeta na doktorskom studiju. Odluku o tome donosi naučno-nastavno vijece Tehnološkog fakulteta (NNV Tehnološkog fakulteta) na prijedlog Vijeća za doktorski studij.

 

 

2.7.      Kriteriji i postupci odabira polaznika

 

Studij mogu upisati kandidati navedeni u tački 2.6. ovog prijedloga pod uslovom da su u prethodno završenom studiju imali prosjek ocjena najmanje 8.0., a na prijedlog Komisije za upis studenata, doktorski studij može upisati kandidat s prosjekom nižim od 8.0.

 

Upis na doktorski studij provodi se na osnovu Odluke NNV Tehnološkog fakulteta i javno objavljenim konkursom.

Kriteriji za upis razlikuju se prema kategoriji kandidata.

 

·       Kriteriji upisa za diplomirane inženjere (petogodišnji studij)

-       ostvaren prosjek ocjena ≥ 8.0 ili dvije relevantne preporuke, od kojih jedna mora biti od mentora diplomskog rada;

-       poznavanje jednog svjetskog jezika.

-       navedeni kandidati će moći upisati doktorski studij nakon izvršenog postupka za ekvivalenciju ranije stečenih zvanja sa novim akademskim zvanjima.

 

 • Kriteriji upisa za kandidate s magisterijem nauka:

-       kandidatima s magisterijem nauka priznaje se 60 ECTS bodova. Razliku od 120 ECTS bodova stiču odbranom teme doktorskog rada (10 ECTS) i naučno-istraživačkim radom u skladu s bodovnim sistemom (tačka 3.3., tabela 1 i 2) i polaganjem jednog (1) obaveznog ili dva (2) izborna predmeta iz liste predmeta odabranog doktorskog studija. (10 ECTS)

 

 

2.8..Kompetencije koje studenti stiču završetkom studija

 

§  Završetkom jednog od ponuđenih studijskih programa doktorskog studija  student će biti sposoban da:

 

§  za samostalno organiziranje i provodenje istraživanja u području doktorskog  studija,

§  za obradu i prezentaciju dobivenih rezultata, te publiciranje rezultata istraživanja.

§  za izradu, ocjenu i analizu istraživanja i projekata iz oblasti hemijske i prehrambene tehnologije, za razvoj novih proizvoda i tehnologija, te unapredenje postoječih.

§  formuliše i vodi istraživačke projekte na lokalnom i internacionalnom nivou. Saradnja sa privredom i drugim fakultetima, kako domaćim, tako i stranim, obezbjeđuje razmjenu znanja i iskustava podstičući nova istraživanja

§  za razumjevanje fenomena i procesa bitnih u oblasti inženjerstva u zaštiti okoline, kao i mogućnost njihovog savremenog interpretiranja i eksperimentalni rad i njegov transfer u praksu kroz inovativna rješenja tehnoloških problema koja odgovaraju kompleksnim zahtjevima struke.

§  za profesionalan rad, rukovođenje u različitim oblastima prehrambeno–tehnološke proizvodnje i kontrole kvaliteta, u naučno–istraživačkim institucijama, edukaciju u visoko–obrazovnim ustanovama, kao i za relevantna istraživanja i razvoj novih tehnologija i postupaka koji doprinose razvoju hemijskog,  prehrambenog  i inženjerstva zaštite okoline.

§  za dalje i kontinuirano napredovanje u struci, razvoj novih ideja, te rukovodne funkcije u naučnim,  proizvodnim društvima i javnim sektorima.

§  nastavi naučna istraživanja i razvoj te da bude pokretač i nosilac napretka u društvu zasnovanom na znanju, doprinoseći stalno razvoju novih tehnika, ideja ili pristupa.

§  da u međusobnoj komunikaciji razvija širinu pristupa u rješavanju problema (mogućnost promatranja problema iz različitih perspektiva)

 

 

 

 

 

 

3. OPIS NASTAVNOG  PROGRAMA

 

 

 

 

3.1.      Struktura doktorskog studija

 

Doktorski studij traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova.

 

Predmeti studija dijele se u tri bodovne skupine:

1.     Obavezni predmeti za sve doktorske studijske programe

2.     Obavezni predmeti za odabrani doktorski studijski program

3.     Izborni predmeti za odabrani doktorski studijski program

 

UI semestru izvode se predmeti  prve i druge  bodovne skupine za sve doktorske studijske programe.  U II semestru izvode se predmeti iz druge i treće bodovne skupine, što znači tri predmeta u I semestru i tri predmeta u II semestru. Jedan izborni predmet je vezan za temu doktorske disertacije.

Ukupni broj ECTS bodova za predmete je 50 ECTS bodova (predmeti iz prve i druge bodovne skupine  se predaju sa 20 sati aktivne nastave i nose po 10 ECTS bodova, a predmeti iz treće bodovne skupine se predaju sa 12 sati aktivne nastave i nose po 5 ECTS bodova).

Doktorski rad nosi 90 ECTS bodova.

 

Studenti su tokom IV semestra obavezni odbraniti temu doktorskog rada, a do kraja treće godine prijaviti temu doktorske disertacije. Da bi student prijavio temu doktorske disertacije potrebno je da ima ostvareno ukupno 40 ECTS bodova na osnovu obaveznih i izbornih aktivnosti.

 

Tokom prve godine studija studentu se imenuje mentor, vodeći računa o interesu studenta. Mentor pomaže studentu u odabiru predmeta te usmjerava i pomaže njegov rad odnosno vodi izradu doktorskog rada. Mentor rada polazniku doktorskog studija treba biti osoba izabrana iz područja teme rada.

 

Odbrana teme doktorskog rada obuhvata izradu seminarskog rada u kojem su prikazana najnovija saznanja u području budućeg doktorskog rada, definisan naučni problem te predložen cilj, hipoteze i plan istraživanja. Ispit se polaže javno pred tročlanom komisijom koju imenuje naučno-nastavno vijeće Tehnološkog fakulteta na prijedlog mentora. Odbrana teme doktorskog rada nosi 10 ECTS bodova.

Nakon pozitivno ocjenjene odbrane teme doktorskog rada i privaćanja teme doktorske disertacije student radi na naučnom istraživanju koje će završiti izradom i odbranom doktorskog rada.

Student mora obavezno prije odbrane doktorskog rada objaviti jedan znanstveni rad u CC/SCI  časopisu s međunarodnom recenzijom i održati jedno izlaganje iz teme doktorskog rada. Obaveze studenata detaljnije su definirane Pravilnikom o studiranju na doktorskim studijima.

 

Tabela 1. Obaveze studenata po godinama

 

I

II

III

Broj

predmeta

ECTS

Bodovi

Semestar

Semestar

semestar

Predmeti studija

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

 

 

Obavezni predmeti

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

4

 

40

Izborni predmeti

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10

Ukupan broj predmeta

 

 

 

 

 

 

 

6

 

50

Odbrana teme doktorskog rada

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

10

Naučno-istraživački rad

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

30

Izrada doktorskog rada*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥90

Ukupan ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

* u ukupan zbir bodova za doktorski rad uključeni su i bodovi odbrane teme doktorskog rada sa 10 ECTS bodova

 

Tabela 2. Bodovanje naučnih aktivnosti studenata (naučno-istraživački rad)*

Redni broj

Aktivnost

Broj ECTS bodova

1.

2.

3.

4.

4.

6.

Boravci u inostranstvu (mjesec dana) – studijski ili specijalistički boravci

Naučni rad objavljen u časopisu indeksiranom u CC/SCI

Naučni rad recenziran i objavljen u domaćem i međunarodnom časopisu

Naučni rad recenziran i objavljen u zborniku radova s domaćeg naučnog skupa, knjizi ili sl.

Izlaganje na međunarodnom naučnom skupu

Izlaganje na domaćem naučnom skupu

Rad na naučno-istraživačkim projektima

7

15

10

 

8

3

3

5

 

Napomena:

 

-       naučno-istraživački radtreba bitiiz odabranog doktorskog studijskog programa

-       unutar 30 ECTS bodova obaveza studenta je da do odbrane disertacije mora objaviti barem jedan naučni rad u časopisu indeksiranom CC/SCI, dok su ostale naučne aktivnosti izborne.

-       student ostvaruje bodove prihvaćanjem rada za štampu u časopisu.

 

 

2.6 Popis obaveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave i ECTS bodova

 

2.6.1.Obavezni predmeti

 

 

Lista obaveznih predmeta sa popisom nastavnika za sve doktorske studije

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sati/ECTS

Nastavnik/ci

OB 01

Planiranje i optimizacija eksperimentalnih istraživanja

20/10

Dr.sc. Ranka Kubiček,red,prof.

 

 

 

 

 

 

Lista obaveznih predmeta za doktorski studij Hemijsko inženjerstvo

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sati/ECTS

Nastavnik/ci

HI 01

Odabrane numeričke metode u inženjerstvu

20/10

Dr.sc. Muhamed Bijedić,red.prof.

Dr.sc. Jugoslav Stahov,red.prof.

HI 02

Procesna integracija za smanjenje emisije u okolinu

20/10

Dr.sc. Midhat Suljkanović,red.prof.

Dr.sc. Elvis Ahmetović,vanr.prof.

HI 03

Katalitički procesi u hemijskoj industriji

20/10

Dr.sc. Mustafa Burgić,red.prof.

Dr.sc. Jasminka Sadadinović,red.prof.

Dr.sc. Amra Odobašić,vanr.prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista obaveznih predmeta za doktorski studij Inženjerstvo u zaštiti okoline

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sati/ECTS

Nastavnik/ci

IZO 01

Inženjerstvo okoliša

20/10

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr.prof.

Dr.sc. Franc Andrejaš,vanr.prof.

IZO 02

Otpad i recikliranje

20/10

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr.prof.

Dr.sc. Zoran Iličković,vanr.prof.

IZO 03

Okolinski održivi izvori energije

20/10

Dr.sc. Franc Andrejaš,vanr.prof.

 

 

 

 

 

 

 

Lista obaveznih predmeta za doktorski studij Prehrambeno inženjerstvo

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sati/ECTS

Nastavnik/ci

PI 01

Odabrana poglavlja prehrambeno–procesnog inzenjerstva

20/10

Dr.sc. Gordan Avdić,vanr.prof.

Dr.sc. Dijana Miličević,vanr.prof.

PI 02

Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda

20/10

Dr.sc.Midhat Jašić,vanr.prof.

Dr.sc. Drago Šubarić,red.prof.

PI 03

Mikrobiologija namirnica

20/10

Dr.sc. Fatima Numanović,vanr.prof.

Dr.sc. Milica Vilušić,vanr.prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.Izborni predmeti

 

Lista izbornih predmeta sa popisom nastavnika za sve doktorske studije

 

Hemijsko inženjerstvo

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sati/ECTS

Nastavnik/ci

HI 04

Odabrane metode matematičkog modeliranja  hemijskih i biohemijskih reaktora

12/5

Dr.sc. Muhamed Bijedić,red.prof.

Dr.sc. Ivan Petric,vanr.prof.

HI 05

Odabrana poglavlja reaktorskog inženjerstva

12/5

Dr.sc. Ivan Petric,vanr.prof

HI 06

Odabrana poglavlja tehnologija hemijske industrije

12/5

Dr.sc. Jasminka Sadadinović, red.prof.

Dr.sc. Mustafa Burgić red.prof.

HI 07

Odabrana poglavlja industrijske biotehnologije

12/5

Dr.sc. Jasminka Sadadinović, red.prof.

HI 08

Fazne ravnoteže u hemijskoj tehnologiji

12/5

Dr.sc. Amra Odobašić,vanr.prof.

HI 09

Materijali na bazi nanotehnologija

12/5

Dr.sc. Zoran Iličković,vanr.prof.

Dr.sc. Amra Bratovčić,doc

Dr.sc. Zahida Ademović,doc.

HI 010

Razgradnja i recikliranje polimernih materijala

12/5

Dr.sc. Zoran Iličković,vanr.prof.

Dr.sc. Zahida Ademović,doc.

HI 011

Odabrana poglavlja procesnog sistemskog inženjerstva

12/5

Dr.sc.Midhat Suljkanović,red.prof.

Dr.sc. Zdravko Kravanja,red.prof.

Dr.sc. Elvis Ahmetović,vanr.prof.

HI 012

Sinteza i dizajniranje procesa sa sviješću o okolišu

12/5

Dr.sc. Elvis Ahmetović,vanr.prof.

Dr.sc.Zdravko Kravanja,red.prof.

HI 013

Inženjersko upravljanje u procesnoj  industriji

12/5

Dr.sc. Gordan Avdić,vanr. prof.

HI 014

Procesi sagorijevanja u industriji i uticaj na okoliš

12/5

Dr.sc. Zehrudin Osmanović,vanr.prof.

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr.prof.

IZO

Sistemi upravljanja tehnološkim otpadom

12/5

Dr.sc. Gordan Avdić,vanr.prof.

Dr.sc. Franc Andrejaš,vanr.prof.

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr.prof.

IH

Elektrohemija za nove tehnologije

12/5

Dr.sc. Sead Ćatić,vanr.prof.

Dr.sc. Zoran Mandić,vanr.prof.

IH

Termodinamska karakterizacija

12/5

Dr.sc. Ranka Kubiček,red,prof

Dr.sc. Husejin Keran,vanr.prof.

IH

Izolacija i primjena prirodnih spojeva u industriji

12/5

Dr.sc. Snježana Marić,vanr.prof.

Dr.sc. Zahida Ademović,doc.

IH

Teški metali u industrijskim procesima

12/5

Dr.sc. Amira Cipurković vanr.prof.

Dr.sc. Zorica Hodžić,vanr.prof.

 

 

Inženjerstvo u zaštiti okoline

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sati/ECTS

Nastavnik/ci

IZO 04

Biološki procesi obrade otpadnih voda

12/5

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr.prof.

Dr.sc .Nedim Suljić,vanr.prof..

IZO 05

Mikrobiologija sa metabolizmom mikroorganizama otpadnih voda

12/5

Dr.sc. Fatima Numanović,vanr.prof.

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr.prof.

IZO 06

Zagađenje zraka i prečišćavanje otpadnih plinova

12/5

Dr.sc. Franc Andrejaš,vanr.prof.

IZO 07

Sistemi upravljanja tehnološkim otpadom

12/5

Dr.sc. Gordan Avdić,vanr.prof.

Dr.sc. Franc Andrejaš,vanr.prof.

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr.prof.

IZO 08

Procjena rizika u okolini

12/5

Dr.sc. Franc Andrejaš, vanr.prof.

Dr.sc. Ranka Kubiček,red.prof.

IZO 09

Akcidentne situacije u okolini i procesi za prevenciju

12/5

Dr.sc. Zoltan Zavargo,red.prof.

HI

Tehnološki procesi i  zivotna sredina

12/5

Dr.sc. Jasminka Sadadinović red.prof.

Dr.sc. Franc Andrejaš, vanr.prof.

Dr.sc. Sabina Begić,doc.

HI

Razgradnja i recikliranje polimernih materijala

12/5

Dr.sc. Zoran Iličković,vanr.prof.

Dr.sc. Zahida Ademović,doc.

HI

Sinteza i dizajniranje procesa sa sviješću o okolišu

12/5

Dr.sc. Elvis Ahmetović,vanr.prof.

Dr.sc.Zdravko Kravanja,red.prof.

HI

Modeliranje procesa kompostiranja krutog otpada

12/5

Dr.sc. Ivan Petric,vanr.prof.

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr prof.

HI

Procesi sagorijevanja u industriji i uticaj na okoliš

12/5

Dr.sc. Zehrudin Osmanović,vanr.prof.

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr.prof.

IH

Metode određivanja teških metala u hrani, okolišu i proizvodima hemijske industrije

12/5

Dr.sc. Ranka Kubiček,red,prof.

Dr.sc. Hatidža Pašalić,vanr.prof.

Dr.sc. Mirsad Salkić vanr.prof.

IH

Fizikalno-hemijske metode obrade otpadnih voda

12/5

Dr.sc. Amra Odobašić,vanr.prof.

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr.prof.

IH

Primjenjena fotohemija

12/5

Dr.sc. Husejin Keran,vanr.prof.

Dr.sc. Amra Odobašić vanr.prof.

IH

Bio- neorganska i organska hemija okoline

12/5

Dr.sc. Amira Cipurković,vanr.prof.

Dr.sc. Snježana Marić,vanr.prof.

Dr.sc. Zahida Ademović,doc.

 

 

Prehrambeno inženjerstvo

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sati/ECTS

Nastavnik/ci

PI 04

Racionalizacija energetskih utrošaka u procesima prehrambene industrije

12/5

Dr.sc. Elvis Ahmetović,vanr.prof.

PI 05

Biološki aktivni sastojci hrane

12/5

Dr.sc. Midhat Jašić,vanr.prof.

Dr.sc. Milica Vilušić, vanr.prof.

PI 06

Upravljanje procesima promjena svjezeg voca i povrca

12/5

Dr.sc. Midhat Jašić,vanr.prof.

Dr.sc. Drago Šubarić,red.prof.

PI 07

Dostignuća u tehnologiji ugljikohidrata

12/5

Dr.sc. Dijana Miličević,vanr.prof.

PI 08

Nove spoznaje u tehnologiji ulja i masti

12/5

Dr.sc. Meho Bašić,vanr.prof.

Dr.sc. Tihomir Moslovac,vanr.prof

PI 09

Odabrana poglavlja u tehnologiji mlijeka i mliječnih proizvoda

12/5

Dr.sc. Milica Vilušić,vanr.prof.

PI 10

Održive tehnologije u prehrambeno-procesnom  inženjerstvu

12/5

Dr.sc. Gordan Avdić,vanr.prof.

Dr.sc. Dijana Miličević,vanr.prof.

PI 11

Proizvodnja dodataka prehrani

12/5

Dr.sc. Midhat Jašić,vanr.prof.

PI 12

Odabrane teme iz toksikologije hrane

12/5

Dr.sc. Midhat Jašić,vanr.prof.

Dr.sc. Nurka Pranjić,red.prof.

PI 13

Sistemi kvaliteta u proizvodnji hrane

12/5

Dr.sc. Meho Bašić,vanr.prof.

PI 14

Modeliranje i optimiranje u prehrambenom inženjerstvu

12/5

Dr.sc. Midhat Suljkanović,red.prof.

Dr.sc. Elvis Ahmetović,vanr.prof.

HI

Odabrana poglavlja tehnologije alkoholnih I bezalkoholnih pića

12/5

Dr.sc. Jasminka Sadadinović,red.prof.

IZO

Biološki procesi obrade otpadnih voda

12/5

Dr.sc. Vahida Selimbašić,vanr.prof.

Dr.sc .Nedim Suljić,vanr.prof.

IH

Savremene metode u analizi bioaktivnih supstanci

12/5

Dr.sc. Ranka Kubiček,red.prof.

Dr.sc. Hatidža Pašalić,vanr.prof.

IH

 Procesi kristalizacije u hrani

12/5

Dr.sc. Amra Odobašić,vanr.prof.

IH

Makro- i mikroelementi u hrani i biološkim procesima 

12/5

Dr.sc. Snježana Marić,vanr.prof.

Dr.sc. Midhat Jašić,vanr.prof.

 

 • Izborni predmeti se vežu za izradu teme doktorskog rada, konsultativne su prirode, a vezani su za:

 

 1. Oblasti koje se razvijaju na fakultetu ili se mogu odraditi u saradnji sa odgovarajućim naučno- istraživačkim institucijama
 2. Jedan izborni predmet mora biti vezan za mentora doktorata.
 3. Poželjno je da se kroz druge predmete uključe i nastavnici sa drugih naučnih oblasti, koji mogu biti potencijalni članovi komisija za ocjenu prijavljene teze, ocjenu urađenog rada i u komisiji za odbranu, jer se radi o multidisciplinarnom studiju koji ima aplikativno istraživački karakter.

 

2.7. Način završetka studija i uslovi za upis u sljedeći semestra i prijavu teme doktorskog rada

 

Student upisuje sljedeći semestar nakon odslušanih predmeta u prethodnom semestru, što ovjerava predmetni nastavnik svojim potpisom u indeksu (za I i II semestar).

Prijava teme doktorskog rada je dio koji je  regulisan je Pravilnikom o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli.

 

2.8.Maksimalna dužina razdoblja od početka do završetka studiranja

 

Dužina studiranja je tri godine,a maksimalna dužina od početka do završetka studiranja je šest godina.

 

2.9.Sistem vođenja kroz studij

 

Studij ima voditelja studija koji upućuje studente u izbor predmeta i prati njihov rad. Mentora pojedinom studentu imenuje Vijeće doktorskog studija/ NNV na prijedlog voditelja doktorskog studija. U pravilu mentor je nastavnik Fakulteta dok mentori izvan Fakulteta to mogu postati uz odobrenje NNV –a za svaki pojedini slučaj.

 

2.10. Način izvođenja studija

 

Doktorski studij izvodi se po studijskim godinama i semestrima. Studijski program doktorskog studija realizuje se kroz: nastavu, naučnoistraživački i stručni rad, te izradu i odbranu doktorske disertacije.

 

 

 

 

3.      U S L O V I  I Z V O Đ E NJ A  S T U D I J A

 

3.1.      Mjesta izvođenja studijskog programa

 

Studijski programi izvode se u prostorima Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

 

3.2. Naučno-nastavni kadar

 

Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli postoji 24 nastavnika koji ispunjavaju uslove da mogu predavati i biti mentori tokom izrade doktorske disertacije . Iako Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli u potpunosti rapolaže sa neophodnim kadrom za izvođenje nastave na doktorskom studiju, da bi se dodatno poboljšao program posebno sa stanovišta multidisciplinarnosti, na ovom studiju su predviđeni sa angažmanom i nastavnici sa drugih fakulteta Univerziteta u Tuzli, ali isto tako nastavnici sa srodnih fakulteta Zagrebu, Mariboru, Osijeku, Splitu, Novom Sadu itd. Ovakav pristup realizaciji nastave na doktorskom studiju po našem mišljenju garantira bolji kvalitet doktorskog studija.

 

3.2.      Podaci o prostoru i opremi predviđenoj za izvođenje studija

 

Tehnološki fakultet raspolaže sa:

 

a) predavaonice:

-       Veliki amfiteatar (120 mjesta)

-       Sala 4. (80 mjesta)

-       Sala 7 (30 mjesta)

-       Sala 3 (30 mjesta)

-       Sala za sjednice (40 mjesta)

b) Laboratoriji:

-       10 istraživačkih laboratorija sa po 15 radnih mjesta

c) Kompjuterske sale:

-       Sala 53 - 8  radnih mjesta

-       Sala 57 - 10 radnih mjesta

-       Fakultet raspolaže sa preko 100 računara koji su umreženi putem servera untz.ba

d) Kabineti nastavnika i saradnika Fakulteta

e) Biblioteka

Biblioteka sa svojim fondom pokriva područja Hemijskog inženjerstva, Hemijske i prehrambene tehnologije,Zaštite okoline,hemije, fizike.

 

f) Oprema

 

 1. Potenciostat model  PAR 303 A sa korozionom ćelijom
 2. Fotometar
 3. Spektrofotometar Lambda 25
 4. Spektrofotometar Lambda 35
 5. Khejdal
 6. Microprocesor  pH/ IONMETER, pMX  3000,WTW
 7. Multiparametar HI 9828 pH/ORP/EC/DO, HANNA
 8. Tenziometar
 9. UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR Lambda 25
 10. Automatski Aparat po Kjeldahl-u kompletan, sa uređajem za digestiju, destilaciju, centrifugalni skruber

11.  Refraktometar Abbe, AR-2, 0-95% Brix, A. Kruss

12.  Refraktometar OPTICA MICROSCOPES

13.  Rotacioni  viskozimetar, Fungilab Alpha

 1. IRspektrofotometar
 2. VIS spektrofotometar

16.  Scimdazu - UV/VIS spektrofotometar

17.  Termometar testo 110 starter set (mjerno područje -50 do +150°C ili više)

18.  Digitalni ručni refraktometar  0-45% 0.1%Brix

19.  Refraktometar džepni za sokove i mlijeko 0-32%Brix,0.2%

20.  Testo 625 - mjerač vlage u prostorijama i uzorcima i mjernim područjem +5 to +95 %RH, -10 to +60 °C,-20 to +50

21.  Komplet EIA/ELISE sa odgovarajućim kitovima – komplet za detekciju rezidua i ilegalnih supstanci u živežnim namirnicama

22.  Kutter duplikator sa izmjenjivim mješalicama

 1. Laboratorijska pasirka, mlin i presa za voće
 2. Laboratorijski Vakuum kuhač V= 5 do 10 l
 3. Konvektomat UNOX ROSSELLA XF 195
 4. Mini uređaj za određivanje hemijskog sastava mlijeka i mliječnih proizvoda 
 5. a) Butirometar za mlijeko 0-9%:0,1

b) Butirometar za mlijeko u prahu 0-35%

c) Butirometar za vrhnje 0-30-55%

d) Butirometar za maslac  0-70-90:0,5

e) Butirometar za sir 0-40% :  0,5

f) Butirometar za sir 0-40% :  0,5

g)Butirometar za sirutku  0-20  : 0,2%

 1. Centrifuga «Nova Safety» po Gerberu
 2. Konzistometar
 3. Laboratorija za senzornu analizu, infrastruktura + oprema
 4. Microplate reader sa pripadajućim softwerom
 5. Laboratorijski pasterizator
 6. Centrifugalni separator za mlijeko
 7. Stona jedinica za mjerenje pritiska i kalibraciju manometara
 8. Uređaj za studiranje transfera topline u izmjenjivaču topline
 9. TracelLab TRL002-9812C Radiometer
 10. Ekstraktor (kruto-tečno)
 11. Ekstraktor (ljekovitog bilja)
 12. VISKO TESTER
 13. Postrojenje za jonsku izmjenu
 14. Kolona za šaržnu destilaciju-rektifikaciju
 15. Karl-Fisher-ov aparat
 16. CO2 - meter - Analizer za ugljikov dioksid
 17. Meter PC - 510
 18. Data Logger, temperature
 19. Halogen magnifier W/base (zajedno sa transformatorom)

 

3.3.      Institucijsko rukovođenje doktorskim programom

 

NNV osniva Vijeće za doktorski studij kao svoje stalno tijelo. Vijeće za doktorski studij ima  7 (sedam) članova, koje imenuje NNV na period od 4 (četiri) godine, iz reda predavača na doktorskom studiju. Predsjedavajući Vijeća je voditelj doktorskog studija. Vijeće studija rješava sva pitanja koja se odnose na organizaciju i tok studiranja, te predlaže odluke koje donosi Senat odnosno NNV, a u vezi su sa studijem (komisije i sl.).

Vijeće studija počinje sa radom najkasnije 90 dana prije početka nastave.

Sve administrativne poslove za potrebe doktorskog studija vodi Studentska služba.

 

 

3.4. Cijena doktorskog studija

 

Cijena doktorskog studija se predlaže u iznosu od 10.000,00 KM. Način raspodjele sredstava će se urediti Pravilnikom o raspodjeli sredstava trećeg Ciklusa.

 

Konačnu preraspodjelu prihoda od školarina će se konačno utvrditi  kada nadležni organi ( Vlada TK, Upravni odbor)  utvrde visinu školarine doktorskog studija.

 

Isplata naknada za održanu nastavu vrši se po ugovoru o angažovanju i izvođenju nastave na trećem ciklusu studija.

Isplata naknade mentoru vrši se po ugovoru o autorskom djelu. Isplata naknade voditelju trećeg ciklusa vrši se po ugovoru o djelu.