UNIVERZITET U TUZLI

 

Tehnološki fakultet

 

Odsjek

HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAMI II CIKLUSA

HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE

 

 

 

Usmjerenje HEMIJSKO INŽENJERSTVO

 

Usmjerenje EKOLOŠKO INŽENJERSTVO

 

Usmjerenje HEMIJA I INŽENJERSTVO MATERIJALA

 

 

Tuzla, april 2015. godine

1.OPĆI DIO

 

1.1.Akademski stepen i stručno zvanje

 

Akademski stepen je magistar struke, a stručno zvanje po završetku studijskog programa II ciklusaovisno o završenom usmjerenjuje:

 

 • Magistar Hemijskog inženjerstva
 • Magistar Ekološkog inženjerstva
 • Magistar Hemije i inženjerstva materijala

 

1.2. Naziv studijskog programa

 

 • Master studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologije

 

1.3. Uslovi za upis na studijski program

 

Upis na II ciklus studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli, na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Tehnološkog  fakulteta. Pravo upisa na studijski Hemijsko inženjerstvo i tehnologije imaju sva lica, državljani BiH, koja su završila dodiplomski studij/studij I ciklusa na Tehnološkom fakultetu i srodne studijske programe u trajanju od četiri godine sa ostvarenih 240 ECTS bodova.

Strani državljani i osobe bez državljanstva imaju pravo upisa na studij pod jednakim uslovima

kao i državljani BiH.

U slučaju da se na prethodno raspisani Konkurs prijavi veći broj kandidata upis se vrši na temelju rang liste kandidata koja se formira na osnovu prosječne ocjene ostvarene na prethodnom ciklusu studija.

 

1.4. Osnovni cilj studijskog programa

 

Osnovni  cilj  magistarskog studijskog programa Hemijsko inženjerstvo i tehnologija je osposobiti stručnjake za  uspješnu karijeru u poručju hemijskog, ekološkog i inženjerstva materijala, osposobiti stručnjake da prepoznaju, formulišu i riješe složene probleme zasnovane na hemijskim principima, proširiti   znanje  iz primjene najnovijih metoda i tehnika koje su potrebne  za  naučno – istraživački i razvojni  rad na području hemijskog, prehrambenog i inženjerstva materijala,  te kandidatima /studentima proširiti  inženjersko  znanje, znanje iz primjene metoda i tehnika koje su potrebne  za rad na području hemijskih proizvoda i procesa. Osposobiti  studente za identifikaciju i rješavanje složenih  inženjerskih problema uz upotrebu  inovativnih eksperimentalnih tehnika, osposobiti studente  za prenošenje usvojenih znanja na druge, te razvijati studentsku komunikaciju i upravljačke sposobnosti.

 

1.5. Ishodi učenja kvalifikacije

 

Nakon završenog studijskog programa Hemijsko inženjerstvo i tehnologije II ciklusa studija studenti će biti sposobni:

 

 • da razvijaju i rješavaju probleme zasnovane na fundamentalnim principima,
 • da samostalno  kreiraju i izvode eksperimente
 • da koriste različite modele i kompjuterske programe za vizualizaciju hemijskih osnovnih i abstraktnih pojmova  i rješavanje hemijskih problema
 • da razvijaju nove proizvode i  opremu
 • da samostalno planiraju i izvode eksperimentalno i teoretsko istraživanje
 • analiziraje problema i samostalno koncipirajupristupe rješavanju na osnovu povezivanja znanja iz različitih oblasti i sopstvenih sudova
 • da efikasno rade i komuniciraju u timu.
 • da razumiju načela vođenja prakse

 

2. STRUČNI DIO

 

2.1. Struktura studijskog programa

 

Studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologija je jednogodišnji studijkoji se realizuje u dva (II) semestra, pri čemu svaki semestar ima 15 sedmica. Vrednuje se sa ukupno 60 kredita i ima 300 kontakt sati.

Pripada području Tehničkih nauka, polju Hemijsko inženjerstvo.

Studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologija na II ciklusu sastoji se iz obaveznih i stručnih izbornih predmeta koji su dati tabelarno u planu i programu.

 

Usmjerenje: Hemijsko inženjerstvo

 

OBAVEZNI PREDMETI

I SEMESTAR

II SEMESTAR

 

p

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Termodinamika  realnih sistema

2

1

0

6

 

 

 

 

Primjena numeričkih i statističkih metoda u inženjerstvu

3

0

0

6

 

 

 

 

Sinteza i optimiranje tehnoloških procesa

4

0

0

6

 

 

 

 

Integracija mase i topline u tehnološkim procesima

3

0

0

6

 

 

 

 

Sistemi upravljanja kvalitetom i okolinom

3

0

1

6

 

 

 

 

 

15

1

1

 

 

 

 

 

UKUPNO

17

30

 

 

 

 

Izborni stručni predmet

 

 

 

 

3

0

0

6

Stručni završni rad (magistarski)

 

 

 

 

 

 

 

24

UKUPNO

 

 

 

 

3

30

                     

 

 

 

 

Stručni izborni predmeti

Ii semestar

 

P

A

L

ECTS

Primjena separacijskih procesa u industriji

3

0

0

6

Sigurnost opreme u industriji

3

0

0

6

Industrijski procesi i reaktori

3

0

0

6

Modificirane masti i ulja

3

0

0

6

Instrumenti okolinske dozvole

3

0

0

6

Upravljanje otpadom

3

0

0

6

Adhezija i modifikacija površina

3

0

0

6

 

Usmjerenje: Ekološko inženjerstvo

 

OBAVEZNI PREDMETI

I SEMESTAR

II SEMESTAR

 

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Inženjerstvo okoliša

4

0

0

6

-

-

-

-

Primjena separacijskih procesa u industriji

3

0

0

6

-

-

-

-

Primjena numeričkih i statističkih metoda u inženjerstvu

3

0

0

6

-

-

-

-

Sinteza i optimiranje tehnoloških procesa

4

0

0

6

-

-

-

-

Odabrana poglavlja bioreakcijskog inženjerstva

3

0

0

6

 

 

 

 

UKUPNO

17

0

0

30

-

-

-

-

Stručni izborni predmet

-

-

-

-

3

0

0

6

Završni rad drugog ciklusa studija (magistarski)

-

-

-

-

0

0

0

24

UKUPNO

-

-

-

-

3

0

0

30

 

Stručni izborni predmeti

Ii SEMESTAR

Cementni kompoziti

P

A

L

ECTS

Industrijski procesi i reaktori

3

0

0

6

Instrumenti okolinske dozvole

3

0

0

6

Upravljanje otpadom

3

0

0

6

Elektrohemija bioloških procesa i biomolekula

3

0

0

6

 

Usmjerenje: Hemija i inženjerstvo materijala

 

OBAVEZNI PREDMETI:

I SEMESTAR

II SEMESTAR

 

p

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Primjena termičkih metoda u analizi materijala

2

0

1

6

 

 

 

 

Specijalni  i novi materijali

3

0

0

6

 

 

 

 

Upravljanje okolinom

2

0

1

6

 

 

 

 

Biorazgradljivi polimeri

4

0

0

6

 

 

 

 

Hemijska  analiza materijala

3

0

1

6

 

 

 

 

 

14

0

3

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

30

 

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

3

0

0

6

Stručni  završni  rad

(magistarski)

 

 

 

 

 

 

 

24

UKUPNO

 

 

 

 

 

30

                         

 

Stručni izborni predmeti

Ii SEMESTAR

 

P

A

L

ECTS

Instrumenti okolinske dozvole

3

0

0

6

Upravljanje otpadom

3

0

0

6

Biomaterijali

3

0

0

6

 

 

2.2. Uslovi upisa u naredni semestar

 

Za redovne studente je obavezno prisustvo svim vidovima nastave, uz vođenjeevidencije na osnovu koje student, po odslušanom semestru dobija potpis od predmetnog nastavnika. Student može upisati naredni semestar nakon izvršenih obaveza iz prethodnog semestra po osnovu prisustva na predavanjima/vježbama, što dokazuje ovjerenim semestrom u Studentskoj službi Fakulteta. Student koji nije izvršio predviđene obaveze iz upisanih predmeta mora te predmete ponovo upisati u narednoj akademskoj godini.

NNV – e će nakon završene procedure upisa na II ciklus studija i broja upisanih kandidata donijeti Odluku o izbornim predmetima/predmetu koji će ići u toj ak.godini.

 

7. Provjera znanja

 

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tokom semestra. Pri tome se vrednuje prisustvo i aktivno sudjelovanje u nastavi i vježbama, priprema i prezentacija seminarskog rada, parcijalni ispiti i završni ispit (pismeni i/ili usmeni). Rezultati provjere znanja su dostupni i transparentni studentu tijekom cijelog semestra. Preciznije metode provjere znanja date su u opisima predmeta (silabusima).

 

8. Kriteriji provjere znanja

 

Kriteriji provjere znanja se primjenjujuna sve predmete. Konačni uspjeh studenta na pojedinačnim predmetima izražava se brojnom, opisnom ili slovnom ocjenom, kako slijedi:

 

Ocjena

Opisno

Slovno

Bodovi

5 (pet)

Ne zadovoljava

F

0-53

6 (šest)

Dovoljan

E

54-63

7 (sedam)

Dobar

D

64-73

8 (osam)

Vrlodobar

C

74-83

9 (devet)

Izvanredan

B

84-93

10 (deset)

Odličan

A

94-100

 

 

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i vještina, i sadrži maksimalno 100 poena.

 

9. Izrada završnog magistarskog rada

 

Studij II ciklusa završava se polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom završnog magistarskog rada. Završni rad u pravilu ne treba da bude isključivo stručno-teorijskog karaktera, nego istraživačkog iz oblasti usmjerenja studijskog programa. Student ima pravo na odobrenje teme za izradu završnog magistarskog rada sticanjem statusa studenta II ciklusa. Završni rad se može predati na ocjenu i dalji postupak ukoliko je kandidat ostvario 36 ECTS bodova predviđenih za nastavne predmete i ukoliko je izvršio sve finansijske i druge obaveze utvrđene studijskim programom.