UNIVERZITET U TUZLI

 

Tehnološki fakultet

 

 

 

Odsjek

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAMI I CIKLUSA

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

u primjeni od 2015/16. godine

 

 

 

Usmjerenje PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

 

i

 

Usmjerenje KVALITET I SIGURNOST HRANE

 

 

 

 

Tuzla, april 2015. godine

 

1. OPĆI DIO

 

1.1. Stručni i akademski nazivi i stepen koji se stiče završetkom I ciklusa

 

  • Bachelor inženjer prehrambene tehnologije, usmjerenje Prehrambena tehnologija
  • Bachelor inženjer prehrambene tehnologije, usmjerenje Kvalitet i sigurnost hrane

 

1.2. Uslovi za upis na I ciklus studijskog programa Prehrambena tehnologija

 

Upis na I ciklus studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli, na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Tehnološkog  fakulteta.

Pravo upisa na studijski program Prehrambena tehnologija imaju sva lica, državljani BiH, koja su završila srednju školu u četverogodišnjem trajanju. Strani državljani i osobe bez državljanstva imaju pravo upisa na studij pod jednakim uslovima kao i državljani BiH.

Kandidati se pri prijavi na konkurs za upis na I ciklus studija opredjeljuju za jedno od ponuđenih usmjerenja u okviru odsjeka/studijskog programa Prehrambena tehnologija. Minimalni broj studenata za pokretanje studijskog usmjerenja je 50% od odobrenog broja studenata na konkursu.

 

1.3. Naziv i ciljevi studijskog programa

 

Studijski program Prehrambena tehnologija izvodi se kroz dva usmjerenja:

  1. Prehrambena tehnologija
  2. Kvalitet i sigurnost hrane

 

1.4. Trajanje studija

 

Studij I ciklusa traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara sa ukupno 240 ECTS bodova. Studijski program Prehrambena tehnologija je koncipiran tako da su prve dvije godine iste (zajedničke) za oba ponuđena usmjerenja.

 

1.5. Kompetencije

 

Kompetencije inženjera prehrambene tehnologije proizilaze iz same definicije „Prehrambena tehnologija“, koja prema Institutu prehrambenih tehnologija (IFT) iz SAD-a, podrazumijeva primjenu nauke i inženjerstva u proizvodnji, preradi, pakiranju, distribuciji, pripremanju i upotrebi zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane.

Kompetencije inženjera prehrambene tehnologije definirane su i postojećom zakonskom regulativom odnosno važećom nomenklaturom zanimanja.

Studenti završetkom ovog studijskog programa stiču:

  • Znanja iz hemije, biohemije i mikrobiologije hrane, nauke o hrani i inženjerstva
  • Znanja iz prehrambene tehnologije ( konzerviranje, proizvodnja prehrambenih proizvoda, kontrola i upravljanje procesom proizvodnje, skladištenje sirovina i gotovih proizvoda i dr.)
  • Znanja o osnovnim načelima ekološke proizvodnje
  • Znanja i razumijevanje ponašanja osnovnih sastojaka hrane, te njihov utjecaj na zdravlje ljudi

 

1.6. Uslovi prelaska

 

Prelazak sa jednog studijskog programa na drugi je regulisan važećim aktima Univerziteta u Tuzli. Studentu se može omogućiti prelazak sa jednog studijskog programa/usmjerenja na drugi studijski program/usmjerenje prema kriterijima koji su utvrđeni u Pravilima studiranja na I (prvom) ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli.

Prelazak je moguć i sa drugih Univerziteta odnosno srodnih fakulteta (Poljoprivredno-prehrambeni, Prehrambeno-tehnološki, Prehrambeno-biotehnološki i sl.), uz prethodnu ekvivalenciju predmeta, shodno važećim aktima Univerziteta u Tuzli.

 

1.7. Način izvođenja studija

 

Studij je organizovan isključivo kao redovni.

 

2. STRUČNI DIO

 

2.1. Plan studijskog programa I ciklusa studija

 

Plan studijskog programa za prve dvije godine studija je zajednički za oba usmjerenja unutar odsjeka/studijskog programa Prehrambena tehnologija: Prehrambena tehnologija i Kvalitet i sigurnost hrane.

 

Nastavni plan za I i II godinu na usmjerenjima: Prehrambena tehnologija i Kvalitet i sigurnost hrane

 

I GODINA

I SEMESTAR

II SEMESTAR

Obavezni predmeti:

p

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Matematika I

2

2

0

5

 

 

 

 

Fizika I

2

1

1

5

 

 

 

 

Opća i neorganska hemija

4

1

2

8

 

 

 

 

Primijenjeno računarstvo

2

0

1

4

 

 

 

 

Uvod u prehrambene tehnologije

3

0

0

4

 

 

 

 

Engleski jezik I

1

1

0

3

 

 

 

 

Tjelesni i zdravstveni odgoj

0

0

(2)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

15

4

4

30

 

 

 

 

 

23

30

 

 

 

 

 

Matematika II

 

 

 

 

2

2

0

5

Fizika II

 

 

 

 

2

1

1

5

Analitička hemija

 

 

 

 

3

2

2

8

Biologija

 

 

 

 

2

0

2

4

Nauka o hrani

 

 

 

 

3

0

0

4

Engleski jezik II

 

 

 

 

1

1

0

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

 

 

 

 

0

0

(2)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

14

5

5

30

 

 

 

 

 

24

30

Ukupno predmeta u I godini:

12

 

II GODINA

III SEMESTAR

IV SEMESTAR

Obavezni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Organska hemija

4

0

3

7

 

 

 

 

Nauka o toplini

3

2

0

6

 

 

 

 

Opća mikrobiologija i mikrobiologija hrane

3

0

2

6

 

 

 

 

Osnove higijene i sanitacije

3

0

0

4

 

 

 

 

Proizvodnja i prerada organske hrane

3

0

0

4

 

 

 

 

Tehnologija vode

2

0

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

18

2

5

31

 

 

 

 

 

26

31

 

 

 

 

 

Fizikalna hemija

 

 

 

 

4

0

3

7

Opća biohemija i biohemija hrane

 

 

 

 

3

0

2

6

Instrumentalne metode

 

 

 

 

3

0

2

6

Računanje u prehrambenom inženjerstvu

 

 

 

 

3

2

0

7

Hemija hrane

 

 

 

 

2

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

15

2

7

29

 

 

 

 

 

24

29

Ukupno predmeta u II godini:

11

 

Nastavni plan za III i IV godinu na usmjerenju  Prehrambena tehnologija

 

III GODINA

V SEMESTAR

VI SEMESTAR

Obavezni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Hidromehaničke operacije

3

2

 1

7

 

 

 

 

Sirovine biljnog porijekla

3

0

2

6

 

 

 

 

Legislativa o hrani

3

0

0

4

 

 

 

 

Fizikalna svojstva hrane

2

0

1

5

 

 

 

 

Analiza hrane

2

0

1

4

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

15

2

6

29

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Toplinske i difuzione operacije

 

 

 

 

3

2

1

7

Sirovine animalnog porijekla

 

 

 

 

3

0

2

5

Konzerviranje hrane

 

 

 

 

3

0

2

5

Tehnologija vrenja

 

 

 

 

3

0

2

5

Biološki aktivne komponente hrane

 

 

 

 

2

0

1

3

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Stručna praksa

 

 

 

 

0

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

16

2

9

31

 

 

 

 

 

27

 

Ukupno predmeta na III godini:

12

 

Stručni izborni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Tehnologija i kontrola kvaliteta šećera i škroba

2

0

1

3

 

 

 

 

Bioreakcijski sistemi

2

0

1

3

 

 

 

 

Koloidna hemija

2

0

1

3

 

 

 

 

Hemija prirodnih spojeva

2

0

1

3

 

 

 

 

 

Rezidue i kontaminanti u hrani

 

 

 

 

2

0

1

3

Zdravstvena sigurnost hrane

 

 

 

 

2

0

1

3

Uvod u prehrambeno procesno inženjerstvo

 

 

 

 

2

0

1

3

Upravljanje zrakom, vodama i tlom

 

 

 

 

2

0

1

3

 

 

IV GODINA

VII SEMESTAR

VIII SEMESTAR

Obavezni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Tehnologija voća i povrća

3

0

2

6

 

 

 

 

Tehnologija mesa i ribe

3

0

2

6

 

 

 

 

Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda

3

0

2

6

 

 

 

 

Senzorska analiza

2

0

1

4

 

 

 

 

Projektovanje u industriji

3

0

1

5

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

16

0

9

30

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Tehnologija jestivih ulja i masti

 

 

 

 

3

0

2

5

Tehnologija brašna i proizvoda od brašna

 

 

 

 

3

0

2

5

Upravljanje kvalitetom u prehrambenoj industriji

 

 

 

 

4

0

0

5

Ambalaža i pakovanje hrane

 

 

 

 

2

0

2

5

Prerada otpadnih materija prehrambene industrije

 

 

 

 

2

0

2

4

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Završni rad

 

 

 

 

0

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

16

0

9

30

 

 

 

 

 

25

 

Ukupno predmeta na IV godini:

12

 

 

Stručni izborni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Tehnologija i kontrola kvaliteta konditorskih proizvoda

2

0

1

3

 

 

 

 

Tehnologija gotove hrane

2

0

1

3

 

 

 

 

Optimizacija potrošnje energije u industriji

2

0

1

3

 

 

 

 

Prehrambene navike i običaji

2

0

1

3

 

 

 

 

Fenomeni prijenosa u bioprocesima

2

0

1

3

 

 

 

 

 

Funkcionalni mliječni proizvodi

 

 

 

 

2

0

1

3

Tehnologija mesa peradi i jaja

 

 

 

 

2

0

1

3

Industrija i okolina

 

 

 

 

2

1

0

3

Korozija i zaštita materijala u prehrambenoj industriji

 

 

 

 

2

0

1

3

 

 

Nastavni plan za III i IV godinu na usmjerenju Kvalitet i sigurnost hrane

 

III GODINA

V SEMESTAR

VI SEMESTAR

Obavezni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Hidromehaničke operacije

3

2

1

7

 

 

 

 

Sirovine prehrambene industrije

3

0

2

6

 

 

 

 

Legislativa o hrani

3

0

0

4

 

 

 

 

Fizikalna svojstva hrane

2

0

1

5

 

 

 

 

Analiza hrane

2

0

1

4

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

15

2

6

29

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Toplinske i difuzione operacije

 

 

 

 

3

2

1

7

Konzerviranje hrane

 

 

 

 

3

0

2

5

Tehnologija namirnica biljnog porijekla

 

 

 

 

3

0

2

5

Tehnologija namirnica animalnog porijekla

 

 

 

 

3

0

2

5

Rezidue i kontaminanti u hrani

 

 

 

 

2

0

1

3

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Stručna praksa

 

 

 

 

0

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

16

2

9

31

 

 

 

 

 

27

 

Ukupno predmeta na III godini:

12

 

Stručni izborni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Biološki aktivne komponente hrane

2

0

1

3

 

 

 

 

Tehnologija i kontrola kvaliteta šećera i škroba

2

0

1

3

 

 

 

 

Hemija prirodnih spojeva

2

0

1

3

 

 

 

 

Bioreakcijski sistemi

2

0

1

3

 

 

 

 

 

Zaštita okoline

 

 

 

 

2

0

1

3

Rashladni sistemi u prehrambenim procesima

 

 

 

 

2

0

1

3

Zeleno inženjerstvo

 

 

 

 

2

0

1

3

Uvod u prehrambeno procesno inženjerstvo

 

 

 

 

2

0

1

3

 

 

IV GODINA

vII SEMESTAR

VIII SEMESTAR

Obavezni predmeti:

p

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Toksikologija hrane

3

0

2

6

 

 

 

 

Laboratorij za kontrolu kvaliteta

3

0

2

6

 

 

 

 

Kontrola kvaliteta vode

3

0

2

6

 

 

 

 

Senzorska analiza

2

0

1

4

 

 

 

 

Zdravstvena sigurnost hrane

2

0

2

5

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

15

0

10

30

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Kontrola kvaliteta u tehnologijama biljnog porijekla

 

 

 

 

3

0

2

5

Kontrola kvaliteta u tehnologijama animalnog porijekla

 

 

 

 

3

0

2

5

Upravljanje kvalitetom u prehrambenoj industriji

 

 

 

 

4

0

0

5

Kontrola kvaliteta ambalaže i pakovanja

 

 

 

 

2

0

2

5

Sistemi upravljanja okolinom

 

 

 

 

3

0

1

4

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Završni rad

 

 

 

 

0

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

17

0

8

30

 

 

 

 

 

25

 

Ukupno predmeta na IV godini:

12

 

 

Stručni izborni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Tehnologija i kontrola kvaliteta konditorskih proizvoda

2

0

1

3

 

 

 

 

Tehnologija gotove hrane

2

0

1

3

 

 

 

 

Optimizacija potrošnje energije u industriji

2

0

1

3

 

 

 

 

Kontrola kvalitete aditiva

2

0

1

3

 

 

 

 

Fenomeni prijenosa u bioprocesima

2

0

1

3

 

 

 

 

 

Funkcionalni mliječni proizvodi

 

 

 

 

2

0

1

3

Minerali i vitamini u prehrani

 

 

 

 

2

0

1

3

Instrumenti okolinske dozvole

 

 

 

 

2

0

1

3

Mjerenje i upravljanje u prehrambenoj industriji

 

 

 

 

2

0

1

3

 

 

2.2. Uslovi upisa u naredni semestar

 

Za redovne studente je obavezno prisustvo svim vidovima nastave, uz vođenje evidencije na osnovu koje student, po odslušanom semestru dobija potpis od predmetnog nastavnika. Student može upisati naredni semestar nakon izvršenih obaveza iz prethodnog semestra po osnovu prisustva na predavanjima/vježbama, što dokazuje ovjerenim semestrom u Studentskoj službi Fakulteta. Student koji nije izvršio predviđene obaveze iz upisanih predmeta mora te predmete ponovo upisati u narednoj akademskoj godini.

Upis u narednu godinu studija se stiče i ostvarivanjem ECTS bodova za predmete iz prethodne godine. Student može prenijeti u narednu godinu studija najviše 10 (deset) ECTS bodova ili najviše 2 (dva) predmeta, ukoliko zajedno nose više od 10 (deset) ECTS bodova, shodno odredbama Statuta Univerziteta u Tuzli.

 

 

2.3. Provjera znanja

 

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tokom semestra. Pri tome se vrednuje prisustvo i aktivno sudjelovanje u nastavi i vježbama, priprema i prezentacija seminarskog rada, parcijalni ispiti i završni ispit (pismeni i/ili usmeni). Rezultati provjere znanja su dostupni i transparentni studentu tokom cijelog semestra. Preciznije metode provjere znanja date su u opisima predmeta (silabusima).

 

2.4. Kriteriji provjere znanja

 

Kriteriji provjere znanja se primjenjuju na sve predmete. Konačni uspjeh studenta na pojedinačnim predmetima izražava se brojnom, opisnom ili slovnom ocjenom, kako slijedi:

 

Ocjena

Opisno

Slovno

Bodovi

5 (pet)

Ne zadovoljava

F

0-53

6 (šest)

Dovoljan

E

54-63

7 (sedam)

Dobar

D

64-73

8 (osam)

Vrlodobar

C

74-83

9 (devet)

Izvanredan

B

84-93

10 (deset)

Odličan

A

94-100

 

 

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i vještina, i sadrži maksimalno 100 poena.

 

2.4. Izrada završno rada

 

Studij I ciklusa završava se polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom završnog rada. Završni rad u pravilu ne treba da bude isključivo stručno-teorijskog karaktera, nego istraživačkog iz oblasti usmjerenja studijskog programa. Student ima pravo na odobrenje teme za izradu završnog rada sticanjem statusa studenta I ciklusa. Završni rad se može predati na ocjenu i dalji postupak ukoliko je kandidat ostvario 237 ECTS bodova predviđenih za nastavne predmete i ukoliko je izvršio sve finansijske i druge obaveze utvrđene studijskim programom.