UNIVERZITET U TUZLI

 

Tehnološki fakultet

 

 

Odsjek

INŽENJERSTVO ZAŠTITE OKOLINE

 

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAMI I CIKLUSA

u primjeni od 2015/16. godine

 

 

Usmjerenje:  INŽENJERSTVO ZAŠTITE OKOLINE

 

Usmjerenje : ZAŠTITA NA RADU

 

 

 

Tuzla, april 2015. godine

 

1. OPĆI DIO

 

1.1. Stručni i akademski nazivi i stepen koji se stiče završetkom I ciklusa

 

 • Bachelor inženjerstva zaštite okoline, usmjerenje Inženjerstvo zaštite okoline

 

1.2. Uslovi za upis na I ciklus studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoline

 

Upis na I ciklus studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli, na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Tehnološkog  fakulteta.

Pravo upisa na studijski program Inženjerstva zaštite okoline imaju sva lica, državljani BiH, koja su završila srednju školu u četverogodišnjem trajanju. Strani državljani i osobe bez državljanstva imaju pravo upisa na studij pod jednakim uslovima kao i državljani BiH.

Kandidati se pri prijavi na konkurs za upis na I ciklus studija opredjeljuju za jedno od ponuđenih usmjerenja u okviru odsjeka/studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoline. Minimalni broj studenata za pokretanje studijskog usmjerenja je 50% od odobrenog broja studenata na konkursu.

 

1.3. Naziv i ciljevi studijskog programa

 

Studijski program na odsjeku Inženjerstvo zaštite okoline izvodi se kroz dva usmjerenja:

 1. Inženjerstvo zaštita okoline
 2. Zaštita na radu

 

1.4. Trajanje studija

 

Studij I ciklusa traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara sa ukupno 240 ECTS bodova. Studij je koncipiran tako da su, prve dvije godine iste (zajedničke) za oba ponuđena usmjerenja.

 

1.5. Kompetencije

 

Uslijed brojnih okolinskih problema, kao i povećanih zahtjeva javnosti za rješenje tih situacija, povećan je i interes institucija koje obrazuju inženjere širom svijeta za tu tematiku. Inženjerstvo zaštite okoline je dinamična i sve više rastuća oblast inženjerstva koja daje odgovore na brojna pitanja vezana za zaštitu okoline. Kompetencije inženjera zaštite okoline proizilaze iz same definicije „Okolinsko inženjerstvo“, koja prema American Society of Civil Engineers (ASCE) iz SAD-a, podrazumijeva primjenu nauke, inženjerstva i principa dobre prakse za poboljšanje općeg stanja elemenata okoline kao što su voda, zrak i tlo. Ovaj vid inženjerstva ima za cilj osigurati čistu i zdravu vodu, zrak i tlo kroz tehnike prečišćavanja otpadnih voda, zraka i kontaminiranog tla. Kompetencije inženjera inženjerstva zaštite okoline definirane su i postojećom zakonskom regulativom odnosno važećom nomenklatorom zanimanja.

Studenti završetkom usmjerenja Inženjerstvo zaštite okoline stiču:

 • Znanja iz hemije, fizike, matematike, mikrobiologije, nauke o toplini i ostalih grana inženjerstva.
 • Specijalistička znanja iz oblasti nastanka antropogenih uticaja na okolinu kao i onečišćenja vode, zraka i tla.
 • Znanja o načinima prečišćavanja otpadnih voda, otpadnih plinova, kontaminiranog zemljišta, monitoringa okolinskih parametara i upravljanja kvalitetom u području zaštite okoline.
 • Znanja o principima i tehnikama mjerenja fizikalnih i hemijskih parametara okolinskih parametara, interpretiranja rezultata i predlaganja mjera za smanjenje onečišćenja okoline.
 • Znanje i razumijevanje ponašanja polutanata u vodi, zraku i tlu, te njihov potencijalni negativni utjecaj na okolinu.
 • Znanja iz upravljanja vodom, komunalnim otpadom i otpadom nastalim iz industrijske i poljoprivredne aktivnosti i znanja iz oblasti okolinske legislative.

 

Usmjerenje Zaštita na radu ima za cilj obrazovanje i osposobljavanje studenata iz područja zaštite na radu što će doprinjeti sprječavanju i smanjenju nesreća, povreda, profesionalnih oboljenja, nesreća sa smrtnim ishodom i smanjenju moguće materijalne štete u društvu. Obrazovanjem i izgradnjom opće kulture zaštite na radu budući inženjeri zaštite na radu će svoja znanja prenositi na zaposlenike, građane čime se utiče na smanjenje neželjenih posljedica u industriji i uopće u društvu.

Studenti završetkom usmjerenja Zaštite na radu stiču:

 • Znanja iz hemije, fizike, matematike, mikrobiologije, nauke o toplini i ostalih grana inženjerstva.
 • Znanja o zakonskoj legislative iz oblasti zaštite na radu na nacionalnom i evropskom nivou.
 • Znanja o organizaciji sistema zaštite na radu, sistemima upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja (ILO OHS 2001, OHSAS 18001).
 • Znanja o opasnostima, štetnostima i naporima na radu njihovim karakteristikama kao i principima sigurnosti i prevencije.
 • Znanja o načinima implementacije mjera za zaštitu od opasnosti, štetnosti i napora.
 • Znanja o principima i metodama procjene opasnosti/rizika, kao i znanja o postupku procjene opasnosti/rizika, ocijeniti rizik i izraditi plan mjera.
 • Znanja o principima i tehnikama mjerenja fizikalnih i hemijskih parametara radne sredine, interpretiranja rezultata i predlaganja mjera za smanjenje rizika i zaštitne mjere.
 • Znanja o metodama istraživanja nesreće i incidenata na radu kao i predlaganje mjera za poboljšanje.
 • Znanja o ergonomskim principima za rad.
 • Znanja o principima i tehnikama za mjerenje psiho-fizičkog opterećenja i zadovoljstva radnika (wellbeing) kako bi se odredila i nadzirala situacija i predložile mjere za zaštitu.
 • Znanja o andragoškim principima edukacije.
 • Znanja o izradi uputa za siguran rad.

 

1.6. Uslovi prelaska

 

Prelazak sa jednog studijskog programa na drugi je regulisan važećim aktima Univerziteta u Tuzli. Studentu se može omogućiti prelazak sa jednog studijskog programa/usmjerenja na drugi studijski program/usmjerenje prema kriterijima koji su utvrđeni u Pravilima studiranja na I (prvom) ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli.

Prelazak je moguć i sa drugih Univerziteta odnosno srodnih fakulteta fakulteta  (Tehnološko–metalurški, Prirodno-matematički - odsjek  ekologija, Fakultet za hemijsko inženjerstvo i tehnologiju i sl.), uz prethodnu ekvivalenciju predmeta, shodno važećim aktima Univerziteta u Tuzli.

 

1.7. Način izvođenja studija

 

Studij je organizovan isključivo kao redovni.

 

2. STRUČNI DIO

 

2.1. Plan studijskog programa I ciklusa studija

 

Plan studijskog programa za prve dvije godine studija je zajednički za oba usmjerenja unutar odsjeka/studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoline: Inženjerstvo zaštite okoline i Zaštita na radu.

 

Nastavni plan  za I i II godinu usmjerenja Inženjerstvo zaštite okoline i Zaštita na radu

I GODINA

I SEMESTAR

II SEMESTAR

Obavezni predmeti

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Matematika I

2

2

0

5

 

 

 

 

Fizika I

2

1

1

5

 

 

 

 

Opća  i neorganska hemija

4

1

2

8

 

 

 

 

Primijenjeno računarstvo

2

0

1

4

 

 

 

 

Uvod u inženjerstvo zaštite okoline

2

0

2

4

 

 

 

 

Engleski jezik I

1

1

0

3

 

 

 

 

Tjelesni i zdravstveni odgoj

0

0

(2)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

4

6

30

 

 

 

 

UKUPNO

24

30

 

 

 

 

 

Matematika II

 

 

 

 

2

2

0

5

Fizika II

 

 

 

 

2

1

1

5

Analitička hemija

 

 

 

 

3

2

2

8

Biologija

 

 

 

 

2

0

2

4

Principi zaštite na radu

 

 

 

 

2

0

2

4

Engleski jezik II

 

 

 

 

1

1

0

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

 

 

 

 

0

0

(2)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

5

7

30

UKUPNO

 

 

 

 

25

 

Ukupno predmeta na I godini

12

 

 

II godina

III SEMESTAR

IV SEMESTAR

Obavezni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Organska hemija

4

0

3

7

 

 

 

 

Industrijska mikrobiologija

2

0

2

5

 

 

 

 

Nauka o toplini

3

2

0

6

 

 

 

 

Transformacija polutanata u okolini

3

2

0

6

 

 

 

 

Numeričke metode u inženjerstvu

3

0

1

6

 

 

 

 

Okolinska i radna legislativa

2

0

0

3

 

 

 

 

 

17

4

6

33

 

 

 

 

UKUPNO

27

33

 

 

 

 

 

Fizikalna hemija

 

 

 

 

4

0

3

7

Osnove biohemije

 

 

 

 

2

0

1

4

Industrijska toksikologija

 

 

 

 

2

0

2

5

Otpadne materije industrija i energetike

 

 

 

 

2

0

1

5

Osnove higijene i sanitacije u industriji

 

 

 

 

3

0

0

3

Koloidni sistemi

 

 

 

 

2

0

1

3

 

 

 

 

 

15

0

8

27

UKUPNO

 

 

 

 

23

27

Ukupno predmeta na II godini

12

 

Nastavni plan za III i IV godinu za usmjerenje Inženjerstvo zaštite okoline

III godina

V SEMESTAR

VI SEMESTAR

Obavezni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Računanje u inženjerstvu zaštite okoline

3

2

0

6

 

 

 

 

Instrumentalne metode u zaštiti okoline

3

0

2

6

 

 

 

 

Upravljanje otpadom

3

0

2

6

 

 

 

 

Konstrukcioni materijali, korozija i zaštita

3

0

2

7

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

2

7

28

 

 

 

 

UKUPNO

23

 

 

 

 

 

 

Tehnološke operacije

 

 

 

 

3

1

2

6

Prečišćavanje otpadnih plinova

 

 

 

 

3

2

2

8

Prečišćavanje otpadnih voda

 

 

 

 

3

2

2

8

Fotokatalitički procesi

 

 

 

 

3

0

1

4

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Stručna praksa

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

14

5

8

32

UKUPNO

 

 

 

 

27

 

Ukupno predmeta na III godini

10

 

Stručni izborni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Ekologija u zaštiti okoline

2

0

1

3

 

 

 

 

Hemija prirodnih spojeva

2

0

1

3

 

 

 

 

Membranski procesi

2

0

1

3

 

 

 

 

Bioreakcijski sistemi

2

0

1

3

 

 

 

 

Metode uzorkovanja i analize zagađujućih materija u zraku, vodi i zemljištu

 

 

 

 

2

0

1

3

Hemija policikličkih spojeva

 

 

 

 

2

0

1

3

Rezidue i kontaminanti u hrani

 

 

 

 

2

0

1

3

Elektrohemija

 

 

 

 

2

0

1

3

 

 

IV GODINA

VII SEMESTAR

VIII SEMESTAR

Obavezni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Projektovanje u industriji

3

0

2

5

 

 

 

 

Monitoring okoline

3

0

2

6

 

 

 

 

Procjena uticaja na okolinu

3

1

0

5

 

 

 

 

Hemometrija

3

0

0

4

 

 

 

 

Okolinski aspekti upravljanja energijom

3

0

2

7

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

 

17

1

7

30

 

 

 

 

UKUPNO

25

 

 

 

 

 

 

Zaštita u industriji

 

 

 

 

2

2

0

5

Bioremedijacija

 

 

 

 

3

0

2

5

Eko-održivi razvoj i upravljanje okolinom

 

 

 

 

3

0

3

6

Opća hemijska tehnologija

 

 

 

 

3

0

0

4

Opća prehrambena tehnologija

 

 

 

 

3

0

0

4

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Završni rad

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

16

2

6

30

UKUPNO

 

 

 

 

24

 

Ukupno predmeta na IVgodini

12

 

Stručni izborni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Remedijacija kontaminiranog zemljišta

2

0

1

3

 

 

 

 

Bioneorganska hemija okoline

2

1

0

3

 

 

 

 

Fenomeni prijenosa u bioprocesima

2

0

1

3

 

 

 

 

Upravljanje kvalitetom

2

0

1

3

 

 

 

 

Anaerobna digestija biomase

 

 

 

 

2

0

1

3

Odabrana poglavlja zelene hemije

 

 

 

 

2

1

0

3

Biogoriva

 

 

 

 

2

0

1

3

Standardizacija, certifikacija i akreditacija

 

 

 

 

2

0

1

3

 

Nastavni plan za III i IV godinu za usmjerenje Zaštita na radu

 

III GODINA

V SEMESTAR

VI SEMESTAR

Obavezni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Procesni aparati i uređaji

3

1

2

7

 

 

 

 

Procesna mjerna tehnika

3

0

0

4

 

 

 

 

Komfor radne sredine

3

0

3

6

 

 

 

 

Ergonomija i sigurnost

2

0

1

4

 

 

 

 

Lična zaštitna sredstva i oprema

2

0

2

5

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

UKUPNO

15

1

9

29

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Urbanizacija i industrijski objekti

 

 

 

 

2

0

1

4

Korozija i zaštita materijala

 

 

 

 

3

0

2

5

Zaštita od požara i eksplozija

 

 

 

 

3

0

3

6

Zaštita u primjeni električne energije

 

 

 

 

2

0

2

5

Zaštita na proizvodnim uređajima

 

 

 

 

2

0

2

5

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Stručna praksa

 

 

 

 

 

 

 

3

UKUPNO

 

 

 

 

14

0

11

31

 

 

 

 

 

25

31

Ukupno predmeta na IIIgodini

12

 

Stručni izborni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Ekologija u zaštiti okoline

2

0

1

3

 

 

 

 

Upravljanje industrijskim otpadom

2

0

1

3

 

 

 

 

Elektromagnetno zračenje i zaštita

2

0

1

3

 

 

 

 

Zaštita pri transportu

2

0

1

3

 

 

 

 

Metode uzorkovanja i analize zagađujućih materija u zraku, vodi i zemljištu

 

 

 

 

2

0

1

3

Rezidue i kontaminanti u hrani

 

 

 

 

2

0

1

3

Zaštita i osiguranje

 

 

 

 

2

0

1

3

Alarmni sistemi

 

 

 

 

2

0

1

3

IV GODINA

VII SEMESTAR

VIII SEMESTAR

Obavezni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Projektovanje u industriji

3

0

2

5

 

 

 

 

Posude pod pritiskom i cjevovodi

2

1

0

4

 

 

 

 

Medicina i psihofiziologija rada

2

0

2

5

 

 

 

 

Zaštita od buke i vibracija

2

0

2

5

 

 

 

 

Upravljanje akcidentnim rizicima

3

0

3

6

 

 

 

 

Stručni izborni predmet

2

0

1

3

 

 

 

 

UKUPNO

14

1

10

28

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Zaštita u industriji

 

 

 

 

2

2

0

5

Procjena rizika i planiranje

 

 

 

 

3

3

0

6

Sistemi upravljanja okolinom

 

 

 

 

3

0

3

7

Opća hemijska tehnologija

 

 

 

 

3

0

0

4

Opća prehrambena tehnologija

 

 

 

 

3

0

0

4

Stručni izborni predmet

 

 

 

 

2

0

1

3

Završni rad

 

 

 

 

 

 

 

3

UKUPNO

 

 

 

 

16

5

4

32

 

 

 

 

 

25

 

Ukupno predmeta na IVgodini

12

                                 

 

Stručni izborni predmeti:

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Remedijacija kontaminiranog zemljišta

2

0

1

3

 

 

 

 

Upravljanje kvalitetom

2

0

1

3

 

 

 

 

Upravljanje industrijskim otpadom

2

0

1

3

 

 

 

 

Anaerobna digestija biomase

 

 

 

 

2

0

1

3

Radiohemija

 

 

 

 

2

1

0

3

Standardizacija, certifikacija i akreditacija

 

 

 

 

2

0

1

3

Recikliranje polimernih materijala

 

 

 

 

2

0

1

3

 

2.2. Uslovi upisa u naredni semestar

 

Za redovne studente je obavezno prisustvo svim vidovima nastave, uz vođenje evidencije na osnovu koje student, po odslušanom semestru dobija potpis od predmetnog nastavnika. Student može upisati naredni semestar nakon izvršenih obaveza iz prethodnog semestra po osnovu prisustva na predavanjima/vježbama, što dokazuje ovjerenim semestrom u Studentskoj službi Fakulteta. Student koji nije izvršio predviđene obaveze iz upisanih predmeta mora te predmete ponovo upisati u narednoj akademskoj godini.

Upis u narednu godinu studija se stiče i ostvarivanjem ECTS bodova za predmete iz prethodne godine. Student može prenijeti u narednu godinu studija najviše 10 (deset) ECTS bodova ili najviše 2 (dva) predmeta, ukoliko zajedno nose više od 10 (deset) ECTS bodova, shodno odredbama Statuta Univerziteta u Tuzli.

 

2.3. Provjera znanja

 

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tokom semestra. Pri tome se vrednuje prisustvo i aktivno sudjelovanje u nastavi i vježbama, priprema i prezentacija seminarskog rada, parcijalni ispiti i završni ispit (pismeni i/ili usmeni). Rezultati provjere znanja su dostupni i transparentni studentu tokom cijelog semestra. Preciznije metode provjere znanja date su u opisima predmeta (silabusima).

 

2.4. Kriteriji provjere znanja

 

Kriteriji provjere znanja se primjenjujuna sve predmete. Konačni uspjeh studenta na pojedinačnim predmetima izražava se brojnom, opisnom ili slovnom ocjenom, kako slijedi:

 

Ocjena

Opisno

Slovno

Bodovi

5 (pet)

Ne zadovoljava

F

0-53

6 (šest)

Dovoljan

E

54-63

7 (sedam)

Dobar

D

64-73

8 (osam)

Vrlodobar

C

74-83

9 (devet)

Izvanredan

B

84-93

10 (deset)

Odličan

A

94-100

 

 

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i vještina, i sadrži maksimalno 100 poena.

 

2.4. Izrada završnog rada

 

Studij I ciklusa završava se polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom završnog rada. Završni rad u pravilu ne treba da bude isključivo stručno-teorijskog karaktera, nego istraživačkog iz oblasti usmjerenja studijskog programa. Student ima pravo na odobrenje teme za izradu završnog rada sticanjem statusa studenta I ciklusa. Završni rad se može predati na ocjenu i dalji postupak ukoliko je kandidat ostvario 237 ECTS bodova predviđenih za nastavne predmete i ukoliko je izvršio sve finansijske i druge obaveze utvrđene studijskim programom.