Naučno područje : Tehničke nauke

Naučno polje: Ostalo inženjerstvo i tehnologije

Naučna grana /uža naučna oblast: Prehrambena tehnologija

 • PREDMETI I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI I  SARADNICI

 • Uvod u prehrambene tehnologije
 • Proizvodnja i prerada organske hrane

Dr.sc. Milica Vilušić,vanr.prof.

Dr.sc. Dijana Miličević, vanr.prof.

Dr.sc. Meho Bašić, vanr.prof.

Dr.sc. Ramzija Cvrk, doc.

Dr.sc. Amel Selimović, viši asistent

Dr.sc. Tijana Pešić,viši asistent

Amila Halilčević, asistent

Mirela Moranjak, asistent

Amela Jašić, asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Osnove higijene i sanitacije
 • Tehnologija vode
 • Sirovine biljnog porijekla
 • Sirovine animalnog porijekla
 • Sirovine prehrambene industrije
 • Legislativa o hrani
 • Konzerviranje  hrane
 • Tehnologija voća i povrća
 • Tehnologija šečera i škroba*
 • Tehnologija i kontrola šečera i škroba
 • Tehnologija brašna i pekarskih proizvoda*
 • Tehnologija brašna i proizvoda od brašna
 • Tehnologija i kontrola kvalitete konditorskih proizvoda
 • Tehnologija mesa i ribe
 • Tehnologija brašna i kruha*
 • Upravljanje kvalitetom u prehrambenoj industriji
 • Senzorska analiza
 • Tehnologija vrenja
 • Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda
 • Tehnologija jestivih ulja i masti
 • Ambalaža i pakovanje hrane  
 • Tehnologija konditorskih proizvoda *
 • Tehnologija gotove hrane
 • Funkcionalni mliječni proizvodi
 • Kontrola kvaliteta vode
 • Tehnologija mesa peradi i jaja
 • Tehnologija namirnica animalnog porijekla
 • Tehnologija namirnica biljnog porijekla
 • Kontrola kvaliteta u tehnologijama biljnog porijekla
 • Kontrola kvaliteta u tehnologijama animalnog porijekla
 • Kontrola kvaliteta ambalaže i pakovanja
 • Kontrola kvalitete aditiva
 • Sigurnost hrane (AGR)
 • Zakonodavstvo u poljoprivredi (AGR)
 • Proizvodnja organske hrane (AGR)
 • Planiranje i izvođenje eksperimenta u poljoprivredi (AGR)
 • Uslovi skladištenja poljoprivrednih proizvoda (AGR)
 • Osnove tehnologije prerade bilja (AGR)
 • Osnove tehnologije prerade animalnih proizvoda (AGR)
 • Tradicionalni animalni proizvodi (AGR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Osnove higijene i sanitacije u industriji (IZO)
 • Opća prehrambena tehnologija (IZO)
 • Upravljanje kvalitetom (IZO)

PREDMETI  II CIKLUSA STUDIJA

 • Biotehnološka proizvodnja hrane i okolina**
 • Razvoj prehrambenih proizvoda
 • Prehrambeno procesno inženjerstvo**
 • Dostignuća u tehnologiji voća i povrća
 • Dostignuća u tehnologiji mlijeka
 • Dostignuća u tehnologiji mesa
 • Tehnologija tjestenine i snack proizvoda
 • Dostignuća u tehnologiji ulja i masti
 • Savremeni trendovi u pakovanju          
 • Senzorske analize hrane
 • Aditivi u hrani
 • Analizarizikauhrani
 • Higijena i sanitacija u prehrambenom lancu
 • Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane
 • Sljedivost u prehrambenom lancu
 • Upravljanje kvalitetom u prehrambenoj industriji

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.