Naučno područje : Prirodne  nauke

Naučno polje: Hemija

Naučna grana /uža naučna oblast: Organska hemija

PREDMETI I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI

 • Organska hemija

Prof.dr. Jozo Budimir, profesor emeritus

Dr.sc. Zahida Ademović, vanr.prof.

Dr.sc. Jasmin Suljagić, docent

Kemija Bosankić, asistent

Aida Orlić, asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Organska hemija I
 • Organska hemija II
 • Hemija prirodnih spojeva
 • Hemija hrane
 • Odabrana poglavlja organske hemije
 • Mehanizmi hemijskih reacija
 • Hemija makromolekula
 • Nomenklatura organskih farmaceutika
 • Sruktura i  svojstva polimera
 • Hemija alkaloida i steroida
 • Stereohemija
 • Stereohemija lijekova
 • Nomenklatura organskih spojeva
 • Alkaloidi i steroidi
 • Hemija polimera
 • Dizajniranje i sinteza biološki aktivnih materijala
 • Struktura i svojstva polimera
 • Organska i mineralna gnojiva
 • Biorazgradljivi polimerni materijali
 • Hemija i tehnologija poliuretana
 • Prirodni polimeri
 • Planiranje sinteze polimera
 • Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji
 • Biomaterijali
 • PREDMETI II CIKLUSA STUDIJA
 • Biorazgradljivi polimeri
 • Rendgenska difrakcija u inženjerstvu materijala
 • Poliaromatski organski spojevi
 • Planiranje organske sinteze
 • Izolacija i primjena prirodnih organskih spojeva

 

 • Sinteza biološki aktivnih spojeva

 

 • Procesi hemijskog razvoja u industriji lijekova

 

 • Bioaktivni materijali

 

 • Odabrana poglavlja primjenjene hemije

 

 • Poliaromatski organski spojevi

 

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.