Misija

Tehnološki fakultet kao nastavno-naučna, naučno-istraživačka i stručna institucija ima misiju da uz: maksimalno i kontinuirano inoviranje nastavnog sadržaja, za studente dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija, primjenu savremenih metoda i tehnika edukacije,kroz kontinuirani razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog rada, kroz vaspitnu i konsaltingdjelatnost, osiguranje fleksibilnosti studija po međunarodnim standardima koji prate evropske trendove i inicijative, promoviranje inter i multidisciplinarnosti i uzimajućiu obzir opšte potrebe društva, obrazuje kvalitetne stručnjake iz oblasti:

 • Hemijskog inženjerstva
 • Ekološkog inženjerstva
 • Hemije i inženjerstva materijala
 • Prehrambene tehnologije
 • Kvalitete i sigurnosti hrane
 • Zaštite okoline
 • Agronomije.

koji su sposobni da budu lideri u razvoju privrede Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i šire. Ovim se pridonosi zadovoljenju potreba ličnosti u intelektualnom razvoju, korištenju inovaciono-edukacijskih tehnologija i savremenih metoda istraživanja,transveru znanja zainteresiranim privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu, uzimajući u obzirstanje na tržištu rada i potrebe biznisa.

Vizija

Tehnološki fakultet je savremena organizacijska jedinica Univerziteta u Tuzli, priznata i prepoznatljiva po naučno-istraživačkim i nastavnim dostignućima svojih nastavnika, saradnika i studenata u bližem i širem okruženju. Dostignut je najviši nivo izvrsnosti i partnerstva u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada iz oblasti:

 • Hemijskog inženjerstva,
 • Ekološkog inženjerstva,
 • Prehrambene tehnologije i
 • Zaštite okoline.

Centar je koji provodi sistemska istraživanja po Ugovorima sa organima vlasti i firmama velikog i srednjeg biznisa. Ima uspostavljen sistem edukacije iz oblasti hemijskog inženjerstva, ekološkog inženjerstva, prehrambene tehnologije i zaštite okoline koji odgovara potrebama industrije i razvoja društva. Postignuta je međunarodna verifikacija stečenih diploma, kao i osiguranje mobilnosti nastavnika,saradnika i studenata, nastavak studija naših studenata na Univerzitetima u Evropi i svijetu, kao i zaposlenje svršenih studenata na evropskom i svjetskom tržištu rada u okviru svoje struke. Obezbjeđeno je moderno obrazovanje i naučno-istraživački rad kompatibilan sa relevantnim fakultetima u zemljama članicama EU, odnosno u skladu sa Bolonjskim procesom.

Ciljevi

Obrazovni ciljevi

Osnovni obrazovni ciljevi: stvaranje, očuvanje i transfer naučnih znanja; transformacija fundamentalnih znanja u primijenjene inovacije; uvođenje inovacionih edukacijskih programa i tehnologija u obrazovnu djelatnost; monitoring tržišta obrazovnih usluga i tržišta rada; aktivan rad na pozivu studenata i nastavnog osoblja sa drugih fakulteta na Tehnološki fakultet po osnovnim i dopunskim edukacijskim programima. Strategija Fakulteta u oblasti obrazovanja podrazumijeva utvrđivanje/traženje optimalnog odnosa evropskih vrijednosti u obrazovanju i domaće tradicije u obrazovanju diplomiranih inženjera. To podrazumijeva realizaciju principa Bolonjskedeklaracije, uvođenje kompetentnog pristupa u obrazovnu djelatnost, atestaciju Fakulteta po odgovarajućem međunarodnom standardu kvaliteta ISO 9001:2000, očuvanje i razvoj pedagoške škole Fakulteta.

Naučni ciljevi

Ostvarenje/osvajanje značajnih rezultata u procesu fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz aktuelnih problematika:

 • opšti problemi hemijskog inženjerstva, ekološkog inženjerstva, prehrambene tehnologije i zaštite okoline,
 • analiza termodinamske savršenosti, procesi i aparati, optimizacija, principi razvoja procesnih struktura hemijsko-tehnoloških sistema,
 • razvijen naučno-istraživački rad iz oblasti prehrambenih tehnologija za koje region ima izražene konkurentske prednosti kao što su: prerada voća i povrća, organska proizvodnja hrane, prerada ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, proizvodnja tipičnih proizvoda sa zaštićenim geografskim porijeklom i drugih,
 • uspostavljen sistem pomoćnih procesa u naučno-istraživačkom radu koje doprinose razvoju tehnologija kao što su: razvoj biotehnologija, mikrobiologije hrane te mikrobioloških i hemijskih analiza hrane,
 • razvijen transver znanja iz oblasti prehrambnih tehnologija preko uspostavljenog Instituta za hranu, prehranu i osiguranje kvaliteta (ili preko centra za transver tehnologija CTT)

Objekti profesionalne djelatnosti su: procesi i aparati hemijske, petrohemijske i biotehnološke proizvodnje, tehnološke šeme i postrojenja, sistemi regulacije, projektovanja i automatiziranog eksperimenta, postrojenja prečišćavanja otpadnih voda i gasnih efluenata, postrojenja prerade otpadnih materijala, utilizacija termoenergetskih tokova, sekundarnih materijala itd. Edukacija specijalista podrazumijeva osvajanje teorije i prakse slijedećih zadataka:

a) Proizvodno-tehnološka djelatnost:

 • Organizacija i realizacija ulazne kontrole materijala, sirovine sa pozicija mogućnosti racionalnog korištenja energetskih i sirovinskih resursa,
 • ocjena sastava i svojstava međuprodukata u cilju razvoja novih tehnoloških procesa koji obezbjeđuju njihovo najpotpunije korištenje,
 • analiza puteva usavršavanja i modernizacije tehnološke opreme sa mogućnošću njene zamjene za obezbjeđivanje racionalnog korištenja energetskih i materijalnih resursa na račun unutrašnjih rezervi i povećanja energetskog koeficijenta korisnog dejstva kako pojedinih podsistema tako i cjelokupnih sistema.

b) Projektno-konstruktorska djelatnost:

 • Projektovanje novih tehnoloških šema, utvrđivanje tehnoloških parametara, proračun i izbor opreme,
 • izrada projektne dokumentacije koja obezbjeđuje efikasna projektna rješenja,
 • analiza i ocjena alternativnih varijanti tehnoloških šema i pojedinih tehnoloških čvorova na osnovu korištenja metoda matematičkog modeliranja i primjene savremene računske tehnike.

c) Naučno-istraživačka djelatnost:

 • Planiranje i provođenje naučnih istraživanja u oblasti racionalnog korištenja i uštede u energetskim i materijalnim resursima hemijsko-tehnoloških procesa,
 • modeliranje i optimizacija proizvodnih sistema i tehnoloških šema,
 • izvođenje eksperimentalnih istraživanja pri uvođenju novostvorene opreme,
 • analiza naučno-tehničke literature i izvođenje patentnih pretraga.

d) Naučno-istraživačka djelatnost:

 • Organizacija rada kolektiva u uslovima eksploatacije procesa,
 • izvođenje tehničke kontrole,
 • izvođenje tehno-ekonomske analize proizvodnje.

Tržišni ciljevi

Ostvarenje nivoa kvaliteta u realizaciji osnovnih i dopunskih edukacijskih programa koji će obezbijediti liderstvo na tržištu obrazovnih usluga u segmentu hemijskog inženjerstva, ekološkog inženjerstva, prehrambene tehnologije i zaštite okoline , uz aktivnu realizaciju mjera usmjerenih na održanje i stvaranje novih konkurentskih prednosti Fakulteta u cjelini.

Finansijski ciljevi

Aktivno istraživanje vanbudžetskih izvora finansiranja na račun: realizacija plaćenih obrazovnih i konsalting usluga; izvođenje istraživanja po narudžbi preduzeća; učešće na konkursima grantova, federalnim i kantonalnim programima razvoja, obrazovanja i nauke. Prioriteni zadaci vezani su za obezbjeđenje visokog nivoa nagrada i tehničke podrške djelatnicima Fakulteta; izgradnja kod studenata, diplomanata, osjećaja predanosti Fakultetu, izgradnja modela "diplomant na prestižnoj katedri - uspješna karijera - izvor donatorskih sredstava za fakultet". Finansijska strategija Fakulteta podrazumijeva diverzifikaciju izvora finansiranja i privlačenje ciljnih i donatorskih sredstava privrednih subjekata za realizaciju obrazovnih i naučno-istraživačkih projekata.

Informacioni/imidž ciljevi

Učvršćivanju pozitivnog imiđža Fakulteta na regionalnom i opštem bosansko-hercegovačkom prostoru; očuvanje tradicije Fakulteta u njegovoj pedesetogodišnjoj istoriji; podržavanje visokog statusa inženjerske profesije. Informaciona strategija Fakulteta podrazumijeva: izdavanje uđžbenika, monografija, publikacija radova nastavnika i saradnika u referentnim naučnim časopisima, širenje obima i strukture informacija o svim segmentima djelatnosti Fakulteta na sajtu Interneta, afirmacija pozitivnih događaja iz djelatnosti Fakulteta u regionalnim novinama i žurnalima, širenje uticaja Fakulteta preko svojih diplomanada.

Strateški ciljevi Fakulteta ostvaruju se kroz formiranje i realizaciju jednogodišnjeg Plana rada koji je transparentan na oficijelnom sajtu Univerziteta. Plan rada Fakulteta usvaja se na Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta.

Osnovni ciljevi kvaliteta u radu Tehnološkog fakulteta u Tuzli ogledaju se u sljedećem:

 • služiti građanima kroz nastavu, istraživanje i pružanje drugih intelektualnih usluga,
 • podizati kvalitet naučnih i stručnih dostignuća nastavnika i saradnika,
 • podizati kvalitet studija, uvjete studiranja, i interes za studij,
 • pomagati studentima kako bi ostvarili svoje optimalne potencijale,
 • privući, uposliti, razvijati i zadržati kvalitetno nastavno i drugo osoblje,
 • kontinuirano stvarati uvjete za usavršavanje i napredovanje nastavnog kadra u svakom pogledu,
 • proširiti kapacitete i inovirati nastavne planove i programe u skladu sa zahtjevima subjekata u okruženju Fakulteta,
 • osigurati materijalno-tehničke preduvjete i resurse,
 • obogatiti nastavne, bibliotečke, laboratorijske, informatičke i druge kapacitete Fakulteta,
 • proširiti obim saradnje sa okruženjem (prije svega privredom) putem poboljšanja kvaliteta studenata, nastave, istraživanja i usluga,
 • povećati obim saradnje sa domaćim i inostranim obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama na svim poljima, u cilju uklapanja u svjetske tokove obrazovanja i razvoja,
 • povećati obim rada u međunarodnim istraživačkim programima,
 • podržavati i forsirati istraživački i ispitivački duh nastavnika i saradnika,
 • podržavati i forsirati učešće studenata u naučno-istraživačkom radu kroz cijeli tok studija,
 • odgovorno i konstruktivno uticati na promjene u okviru Fakulteta i Univerziteta,
 • njegovati kult poštivanja zakonske regulative.