Naučno područje :Tehničke nauke

Naučno polje: Ostalo inženjerstvo i tehnologije

Naučna grana /uža naučna oblast: Inženjerstvo zaštite okoline

 

PREDMETI I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI I SARADNICI

Dr.sc. Vahida Selimbašić, red.prof.

Dr.sc. Franc Andrejaš,vanr.prof.

Dr.sc. Abdel Đozić, docent

Dr.sc. Vedran Stuhli, viši asistent

Mr.sc. Mirnesa Zohorović, asistent

Emin Mešić, asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uvod u inženjerstvo zaštite okoline
 • Principi zaštite na radu
 • Transformacija polutanata u okolinu
 • Okolinska i radna legislativa
 • Okolinsko pravo*
 • Industrijska toksikologija
 • Otpadne materije industrija i energetike
 • Upravljanje otpadom
 • Prečišćavanje otpadnih plinova
 • Prečišćavanje otpadnih voda
 • Komfor radne sredine
 • Lična i zaštitna sredstva i oprema
 • Zaštita od požara i eksplozija
 • Monitoring okoline
 • Procjena uticaja na okolinu
 • Okolinski aspekti upravljanja energijom
 • Zaštita u industriji
 • Bioremedijacija
 • Biotehnologija u zaštiti okoline**
 • Eko održivi razvoj i upravljanje okolinom
 • Upravljanje akcidentnim rizicima
 • Zaštita od buke i vibracija
 • Procjena rizika i planiranje
 • Sistemi upravljanja okolinom
 • Ekologija u zaštiti okoline (izborni)
 • Metode uzorkovanja i analize zagađujućih materija u zraku-izborni
 • Anaerobna digestija biomase-izborni
 • Standardizacija, certifikacija i akreditacija-izborni
 • Upravljanje industrijskim otpadom-izborni
 • Zaštita pri transportu
 • Prerada otpadnih materija prehrambene industrije
 • Upravljanje zrakom, vodama i tlom-izborni
 • Zaštita okoline -izborni
 • Obrada industrijskih otpadnih voda-izborni
 • Industrija i okolina
 • Upravljanje otpadnim materijama hemijske industrije-izborni
 • Procesno-ekološko inženjerstvo
 • Industrijska ekologija
 • Obnovljivi izvori energije
 • Recikliranje i zbrinjavanje otpada
 • Zeleno inženjerstvo
 • Uvod u ekološku poljoprivredu
 • Energetska iskoristivost biomase i biogoriva u poljoprivredi
 • Razvoj ruralnih područja -izborni
 • Održiva farmacija -izborni
 • Zaštita okoliša i urbane sredine
 • Osnove zaštite okoline*
 • Hazardi i zaštita okoliša
 • Odlaganje i zbrinjavanje otpada
 • Industrijski procesi i životna sredina

PREDMETI II CIKLUSA STUDIJA

 

 • Instrumenti okolinske dozvole

 

 • Savremene metode tretmana komunalnih i industrijskih otpadnih voda

 

 • Prehrambena industrija i okolina

 

 • Zagađenje i zaštita tla-izborni

 

 • Upravljanje otpadom u zdravstvenim ustanovama-izborni

 

 • Sistemi upravljanja kvalitetom i okolinom

 

 • Biotehnološka proizvodnja hrane i okolina**

 

 • Inženjerstvo okoliša i upravljanje

 

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.