Naučno područje : Tehničke nauke

Naučno polje: Hemijsko inženjerstvo

Naučna grana /uža naučna oblast: Hemijska tehnologija

PREDMETI I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI

 • Uvod u hemijsko inženjerstvo i  tehnologije**

Dr.sc. Zoran Iličković,vanr.prof.

Dr.sc. Sabina Begić,vanr.prof.

Samir  Kahvedžić, asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Recikliranje polimernih materijala
 • Neorganska tehnologija
 • Procesi i proizvodi petrohemijske industrije
 • Opća hemijska tehnologija
 • Organska tehnologija
 • Procesi proizvodnje i prerade polimera
 • Čistija proizvodnja i čistije tehnologije
 • Biogoriva
 • Čistije tehnologije
 • Tehnologija metalnih materijala
 • Procesi proizvodnje i prerade metalnih materijala**
 • Neorganski  nemetalni  materijali
 • Planiranje i upravljanje industrijskom proizvodnjom
 • Primjena i prerada polimernih materijala
 • Tehnologija vrenja
 • Kompozitni materijali
 • Recikliranje polimera*
 • Tehnologija proizvodnje i prerade soli *
 • Tehnologija mineralnih soli*
 • Sirovine u hemijskoj industriji
 • Tehnologija vode
 • Razvoj procesa i proizvoda
 • Tehnologija goriva i maziva
 • Kontrola i upravljanje kvalitetom
 • Osnove inženjerstva materijala
 • Tehnologija sredstava za pranje
 • Procesi prerade obnovljivih sirovina
 • Dijagrami rastvorljivosti u tehnologiji mineralnih soli
 • Polimeri i polimerizacijski procesi
 • Polimerni inženjerski materijali
 • Hemija i tehnologija poliuretana
 • Prerada otpadnih materija prehrambene industrije
 • Hemijska  tehnologija (PMF)
 • Polimerni materijali u farmaciji (FMF)
 • Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina

PREDMETI II CIKLUSA STUDIJA

 • Biorazgradljivi polimeri
 • Industrijski procesi i reaktori
 • Upravljanje industrijskom proizvodnjom
 • Modificirane masti i ulja
 • Specijalni  i novi materijali

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.