Naučno područje : Prirodne  nauke

Naučno polje: Hemija

Naučna grana /uža naučna oblast: Fizikalna hemija i elektrohemija

PREDMETI I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI i SARADNICI

 • Fizikalna hemija

Prof.dr. Nihada Latifagić, profesor emeritus

Dr.sc. Sead Ćatić,vanr.prof.

Dr.sc. Amra Odobašić, vanr.prof.

Dr.sc. Husejin Keran,vanr.prof.

Dr.sc. Amra Bratovčić, docent

Mr.sc. Indira Šestan,viši asistent

Mr.sc. Maja Hodžić, viši asistent

Mr.sc. Ema Obralić,viši asistent

Melisa Ahmetović, asistent

Edina Ibrišimović, asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kinetika i mehanizmi  fizikalno hemijskih procesa
 • Fizikalna svojstva hrane
 • Konstrukcioni materijali  korozija i zaštita
 • Konstrukcioni materijali za procesnu opremu  i zaštitu*
 • Koloidna hemija
 • Fotokatalitički procesi
 • Koloidni sistemi
 • Membranski procesi
 • Elektrohemija
 • Primjenjena elektrohemija
 • Fizikalna  farmacija
 • Primjena termičke analize u farmaciji
 • Kataliza i katalizatori
 • Korozija i zaštita materijala
 • Elektrohemijsko inženjerstvo
 • Fizikalna hemija i reologija polimera
 • Korozija i zaštita metalnih materijala
 • Elektrohemijski procesi i proizvodi
 • Metalne prevlake
 • Ambalažni materijali
 • Korozija i zaštita materijala u prehrambenoj industriji
 • Fizikalno hemijska karakterizacija  materijala
 • Enzimska kataliza
 • Adsorbensi i inhibitori na bio - osnovi
 • Fizikalno hemijske metode u analizi hrane
 • Fotohemijski katalizirani procesi
 • Agrohemija (Ag)**
 • Pedologija (Ag)
 • Procesi proizvodnje i prerade metalnih materijala**
 • Biomaterijali
 • PREDMETI II CIKLUSA STUDIJA
 • Termodinamika  realnih sistema
 • Hemijski  izvori  energije
 • Prirodni katalizatori
 • Sigurnost opreme u procesnoj industriji
 • Primjena termičkih metoda u analizi materijala
 • Fotooksidacijski procesi obrade voda

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.