Naučno područje : Tehničke/biotehničke  nauke

Naučno polje: Poljoprivredne nauke

Naučna grana /uža naučna oblast: Animalna proizvodnja i mljekarstvo

PREDMETI I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI

Osnove animalne proizvodnje

Dr.sc. Amir Hasić, doc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija domaćih životinja

Opšte stočarstvo

Specijalna ishrana

Selekcija i oplemenjavanje u stočarstvu

Uzgoj puževa

Lovna privreda

Ishrana preživara

Osnove specijalnog stočarstva

Peradarstvo

Zoohigijena

Ishrana nepreživara

Poremećaji u reprodukciji

Etologija domaćih životinja

Pčelarstvo

Mljekarstvo

Ovčarstvo i kozarstvo

Svinjogojstvo

Govedarstvo

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.