Naučno područje : Prirodne  nauke

Naučno polje: Hemija

Naučna grana /uža naučna oblast: Analitička hemija

PREDMETI  I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI

Dr.sc. Ranka Kubiček, profesor emeritus

Dr.sc. Mirsad Salkić,vanr.prof.

Dr.sc. Amra Selimović,viši asistent

Mr.sc. Selmina Hodžić,viši asistentz

Edita Nurković,asistent

Halid Junuzović,asistent

 • Analitička hemija I
 • Analitička hemija II
 • Analitička hemija
 • Instrumentalne metode
 • Instrumentalna analiza
 • Spektrometrijske metode*
 • Instrumentalne metode u analizi hrane
 • Analiza hrane
 • Instrumentalna farmaceutska analiza
 • Hemometrija
 • Analitika materijala
 • Kontrola kvaliteta aditiva
 • Kontrola kvaliteta vode i otpadnih voda
 • Instrumentalne metode u zaštiti okoline
 • Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju
 • Molekulska spektrometrija
 • Planiranje i optimiziranje analize
 • Instrumentalna analiza I
 • Instrumentalna analiza II
 • Separacione metode
 • Analitička hemija okoline*
 • Uzimanje i priprema uzoraka za analizu
 • Laboratorij za kontrolu kvaliteta
 • Agrohemija **

PREDMETI II CIKLUSA STUDIJA

 

 • Analiza  ekološki nepovoljnih komponenata
 • Savremene metode u kontroli kvaliteta hrane
 • Hemijska  analiza materijala

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.