UNIVERZITET U TUZLI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-3925-4.2/17 od 12.06.2017. godine, broj: 03-3925- 4.3/17d 12.06.2017. godine i broj: 03-5485-9/17 od 06.09.2017. godine

O B J A V LJ U J E

drugi upisni rok za upis studenata na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2017/18. godini

Drugi upisni rok organizuje se za studijske programe fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli na koje se u prvom upisnom roku nije prijavio odobreni broj kandidata utvrđen Konkursom za upis studenata na drugi i treći ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 16.06.2017. godine.

Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:

- podnošenje prijava vršiće se do 25.09.2017. godine;

- privremena rang-lista kandidata objaviće se 26.09.2017. godine, a konačna 29.09.2017. godine;

- upis primljenih kandidata obaviće se od 29.09. do 02.10.2017. godine.

Bliže informacije o studijskom programu i druge informacije u vezi sa uslovima upisa, broja upražnjenih mjesta, mogu se dobiti na web stranici fakulteta/Akademije kao i u studentskim službama fakulteta/Akademije.

 Obrazac prijave na Konkurs može se dobiti u studentskoj službi fakulteta ili na web stranici www.untz.ba

Prijava na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, uz naznaku "Prijava na Konkurs za upis na drugi ciklus studija/treći ciklus studija" putem studentske službe fakulteta/Akademije.