Naučno područje : Tehničke/biotehničke  nauke

Naučno polje: Druge poljoprivredne nauke

Naučna grana /uža naučna oblast: Agroekonomija

 

PREDMETI I CIKLUSA STUDIJA

IZABRANI NASTAVNICI

Agrarna politika

 

Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi

Troškovi i kalkulacije

Zadrugarstvo

Savjetodavna služba u poljoprivredi

 

 

Napomena:

Predmeti označeni sa * su predmeti po starom nastavnom planu i programu koji se slušaju još dvije godine.

Predmeti označeni sa ** su multidiscplinarni predmeti  i prema svojim silabusima su smješteni dvije srodne uže naučne oblasti.